Wednesday, 30 September 2015

ကမၻာတြင္ ျမန္မာ့ စစ္အင္အား အဆင့္ (၄၄)ခ်ိတ္

ကမၻာတစ္ဝန္း ႏိုင္ငံမ်ား၏စစ္အင္အားမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပေသာ စာရင္းတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ အဆင့္(၄၄)၌ ရပ္တည္ေနသည္။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၂၆ ႏိုင္ငံ၏စစ္တပ္ မ်ားအေပၚ သုေတသန ျပဳထား သည့္ Global Fire Power (GFP) ၏စစ္တမ္းကို ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာ၁၅ ရက္၌ ထုတ္ျပန္သည္။ ဂ်ီ အက္ဖ္ပီသည္ အေမရိကန္အစိုးရ ၏ဗဟိုေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီ (စီအုိင္ေအ)၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား၌ ေဖာ္ျပေသာ ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား အပါအဝင္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ကမၻာ႔စစ္ တပ္အင္အားမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ ျဖာေလ့လာမႈအေပၚ အေျခခံေသာအခ်က္အလက္မ်ားအား ျပဳစုေပးေနသည့္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည္။
ကမၻာ႔စစ္အင္အားၫႊန္းကိန္းတြင္ အေမရိကန္က ထိပ္ဆံုး၌ ရပ္တည္ေနၿပီး ဆိုမာလီယာက ေအာက္ဆံုး၌ ရွိေနသည္။ ဆင္းရဲ ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ျမန္မာႏုိင္ငံက စစ္ အင္အား ကမၻာ႔အဆင့္(၄၄)ရွိေန ခ်ိန္တြင္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေသာ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ၏စစ္အင္အားက ကမၻာ႔အဆင့္(၈၀)၌ ရွိေနသည္။ နယူးဇီလန္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ အစိုးရပြင့္လင္းျမင္သာမႈအရွိဆံုး ႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခစားမႈအကင္းစင္ဆံုး ကမၻာ႔နံပါတ္(၁)ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။
အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားကို ၾကည့္ပါက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၏ စစ္ အင္အားမွာ ကမၻာ႔အဆင့္(၅၃)ျဖစ္ သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ႐ုရွားၿပီး လွ်င္ ကမၻာ႔စစ္အင္အားအႀကီးဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ အဆင့္(၃)ႏွင့္(၄) အသီးသီး ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ တ ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယတို႔မွာလည္း ျမန္မာ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထုိင္းစစ္တပ္မွာ အဆင့္ (၂၀)တြင္ ရွိၿပီး လာအို၏စစ္အင္ အားမွာမူ ကမၻာ႔အဆင့္(၁၁၇) ၌ ရွိေနသည္။
အဆိုပါစစ္အင္အား သတ္မွတ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံအသီးသီး၏တပ္မေတာ္မ်ား၏ စစ္လက္နက္စြမ္းရည္အေပၚ အေျခခံ တြက္ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
အေနာက္အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ မ်ား၏လက္နက္ေရာင္းဝယ္မႈ ပိတ္ဆို႔ခံထားရေသာ ျမန္မာစစ္တပ္ကို ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာတုိင္ပင္ တ႐ုတ္ က ေထာက္ပံ့ျဖည့္တင္းမႈ လုပ္ေန ခဲ့ေၾကာင္း စစ္တမ္းမ်ားက ေဖာ္ျပ သည္။ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ လံုၿခံဳေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ လြတ္လပ္၍ အမီွ အခိုကင္းေသာ ရင္းျမစ္ျဖစ္သည့္ စေတာ့ခ္ဟုမ္းအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသုေတသနအင္စတီ က်ဳ႕ဒ္ (SIPRI) ၏ စစ္တမ္းအရ ကမၻာ႔အဓိက လက္နက္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူ ငါးႏိုင္ငံမွာ အေမရိ ကန္၊ ႐ုရွား၊ ဂ်ာမနီႏွင့္ျပင္သစ္တို႔ ျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လက္နက္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ား အနက္ ကမၻာ႔တတိယေနရာခ်ိတ္ ေနေသာ တ႐ုတ္တြင္ ျမန္မာ၊ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဆိုသည့္ အဓိက ေဖာက္သည္သံုးဦး ရွိသည့္အနက္ ၂၀၁၀-၂၀၁၄ ကာလအတြင္း တ႐ုတ္ေရာင္းသမွ် လက္နက္မ်ားထဲမွ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ကို ျမန္မာက ဝယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း SIPRI စစ္တမ္းတြင္ ေတြ႕ရသည္။
ယခင္စစ္အစိုးရ (နအဖ)လက္ထက္ ၂၀၁၀ မတ္လ ၁၁ ရက္စြဲ ရာထူးခန္႔ေၾကညာခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စစ္လက္နက္ပစၥည္း ဝယ္ယူေရးအႀကီးအကဲမွာ ယခု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ (ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း)ဦးတင္ေအးျဖစ္ေၾကာင္း အုိင္စီဂ်ီတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
လက္ရွိအစိုးရ လက္နက္ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲမႈ စတင္ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၂ တြင္ ဥေရာပသမဂၢက ျမန္မာအေပၚ ခ်မွတ္ထားခဲ့ေသာပိတ္ ဆို႔မႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့လုိက္ေသာ္ လည္း ျမန္မာသို႔ လက္နက္ေရာင္း ခ်မႈကိုမူ အီးယူက ပိတ္ပင္ထားဆဲ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ ငံထုတ္ ေလယာဥ္မ်ားအသံုးျပဳမႈ တြင္ NAMC A -5C တုိက္ေလ ယာဥ္ ၄၈ စီး၊ Chengdu F-7M ေလေၾကာင္းေစာင့္ၾကပ္ေရးတိုက္ ေလယာဥ္ ၅၂ စီးနွင့္ Y-8 အလတ္စားပို႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္ေလးစီး ဝယ္ယူထားသည္ဟု ယံုၾကည္ရ ေၾကာင္း ဒီပလိုမတ္သတင္းက ဇြန္လ ၁၅ ရက္ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ဝယ္ယူထားေသာ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ မ်ားရွိသကဲ့သို႔ ျပည္တြင္းမွာပင္ တပ္ဆင္တည္ေဆာက္ေသာ ဖရီးဂိတ္ေရယာဥ္မ်ား ေျခာက္စီးခန္႔ ရွိသည္ဟု သတင္းရရွိသည္။ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလစစ္သံုးယာဥ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ လက္နက္မ်ား၊ အာ႐ံုခံစနစ္မ်ားအစရွိသည္ တို႔ကို အေနာက္ႏိုင္ငံတို႔မွ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ တိုက္႐ိုက္မ ဝယ္ယူႏိုင္သည့္အခါ တစ္ဆင့္ၾကားခံဝယ္ယူခဲ့သည္။ ကမၻာ႔လက္နက္ေရႊ႕ေျပာင္းပို႔ေဆာင္မႈအခ်က္အလက္စာရင္း (ATD)အရ ၂၀၀၀-၂၀၁၂ ကာလအတြင္း ႐ုရွားႏိုင္ငံမွ အသံုးျပဳၿပီး တစ္ပတ္ရစ္ တိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္မ်ား၊ ေလ ယာဥ္မ်ားအစရွိသည္တို႔ကို ျမန္မာ က ဝယ္ယူခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔အတူ သံခ်ပ္ကာ တင့္ကား တစ္ပတ္ရစ္မ်ားကိုလည္း ၂၀၁၁ တြင္ ဝယ္ယူခဲ့ၿပီး ေရာင္းခ်သူမွာ အစၥေရးျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ATD က ေဖာ္ျပထားသည္။
လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္က ထုတ္ ျပန္ခဲ့ေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အစီရင္ခံစာ၌ အစၥေရးသည္ ျမန္ မာသို႔ လက္နက္မ်ား တင္ပို႔ေန ေၾကာင္း ပါရွိခဲ့သည္။ အစၥေရး သည္ air-to-air မစ္ဆုိင္းမ်ား လည္း ျမန္မာကို ေရာင္းခ်ခဲ့ဖူးၿပီး ၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္မ်ားတြင္ Soltam လုပ္ 155 mm cannons လည္း ျမန္မာက ဝယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ စက္တင္ ဘာ ၉ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္ ကိုးဦးႏွင့္ သမၼတ၊ တပ္ခ်ဳပ္တို႔ ထိပ္သီးမ်ားေတြ႕ဆံု ရန္ စီစဥ္ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ တပ္ခ်ဳပ္ မွာ အစၥေရးႏိုင္ငံခရီးစဥ္ထြက္ခြာ ေန၍ ေတြ႕ဆံုမႈမရွိခဲ့ေပ။ ၎၏ ေလးရက္ၾကာခရီးစဥ္မွာ တရားဝင္ ခရီးစဥ္ျဖစ္ေသာ္လည္း အစၥေရး ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး႐ံုးဘက္ကမူ ျမန္မာစစ္တပ္အႀကီးအကဲ၏ခရီး စဥ္ကို ေၾကညာမႈ မျပဳခဲ့ေၾကာင္း အစၥေရးသတင္းဌာနမ်ားက ေဖာ္ ျပသည္။
၂၀၁၅ ဇူလိုင္ ၉ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပါကစၥတန္ JF- 17 Thunder တိုက္ေလယာဥ္ ၁၆ စီးကို ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ ဝယ္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါကစၥတန္ဘက္က သတင္းမ်ားေဖာ္ျပ သည္။ ေလယာဥ္မ်ားမွာ တစ္စီးလွ်င္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀ မွ ၂၅ သန္းၾကား တန္ဖိုးရွိသည္ဟု ဆို သည္။
ေလတပ္တြင္ ေလယာဥ္အစီး၅၀၀ မရွိေသးဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္၌ သတင္းေထာက္မ်ား အား ေျပာခဲ့သည္။ ဂ်ီအက္ဖ္ပီ၏ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈတြင္မူ ျမန္မာစစ္တပ္၌ ေလယာဥ္အစီးေပါင္း ၂၃၅ စီးရွိသည္ဟုဆိုသည္။ ယင္းအနက္ Fixed-Wing တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္ ၇၇ စီး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္ ၁၀၁ စီး၊ ေလ့က်င့္ေရးေလယာဥ္ ၄၄ စီး၊ ၈၇ စီး စသည္ျဖင့္ ပါဝင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏိုင္ငံတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ေလယာဥ္ကြင္းေပါင္း ၆၄ ခု ရွိေနၿပီး ယင္းအနက္ ၃၀ ေက်ာ္သည္ စစ္ဘက္ေလယာဥ္ကြင္းမ်ားျဖစ္ သည္။
ေခတ္မီတပ္မေတာ္ျဖစ္ေရး ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း မၾကာခဏထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားေသာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ အိႏၵိယႏွင့္ အစၥေရးတို႔သုိ႔ သြားေရာက္ရာ၌ စစ္လက္နက္ပစၥည္း မ်ား၊ ယာဥ္မ်ား၊ နည္းပညာမ်ားကို ေလ့လာခဲ့သည္။ ျပည္ပမွ နည္းပညာ ျမင့္မားသည့္ ကင္းလွည့္ေရယာဥ္ေလးစီး ဝယ္ယူခဲ့ၿပီးရန္ ႀကိဳးစားခဲ့၍ မၾကာမီေရာက္ရွိလာေတာ့မည္ဟု သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာ၌ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎သည္ ျမန္မာေရတပ္က မွာယူထားေသာ Super Dvora 3 ကင္းလွည့္ေရယာဥ္ကို အစၥေရး ခရီးစဥ္အတြင္း စမ္းသပ္စီးနင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေရငုပ္သေဘၤာလိုခ်င္သည့္အတြက္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း၊ ေနာက္ သံုး၊ ေလးႏွစ္ခန္႔ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား ျမင္ရမည္ဟုထင္ေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ေလတပ္ အတြက္လည္း ထပ္မံျဖည့္တင္းႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားေနၿပီး တိုက္ေလယာဥ္သာမက ကင္းေထာက္ေလယာဥ္မ်ား၊ ဗံုးႀကဲေလယာဥ္မ်ား၊ ပို႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္မ်ား လိုအပ္ေနေသးသည္ဟု တပ္ခ်ဳပ္က ဆိုသည္။
‘‘တစ္ႏွစ္ေလာက္ဆို တျခား ေလယာဥ္ပ်ံ အသစ္ေတြ ျမင္ရ ေကာင္းျမင္ရႏိုင္ပါတယ္လို႔ ကြၽန္ ေတာ္ေျပာပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္က အခ်ိန္မီေပးႏုိင္ ျပဳႏိုင္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဝယ္ႏိုင္မွာ ေပါ့။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ျပည္သူက ပဲ ဒီဟာေတြကို ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ လာမယ့္အေနအထားရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒါေတြလည္း ခ်ိန္ဆၿပီး လုပ္ေနတယ္ဆိုတာေလးပဲ ကြၽန္ ေတာ္ေျဖလိုပါတယ္’’ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာ သည္။
စစ္ဘက္သံုးေလယာဥ္တန္ ဖိုးမွာ ျမင့္မားၿပီး ေလယာဥ္တစ္စီး လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း၂၀ ႏွင့္ ဝယ္ယူႏိုင္ရန္ အေတာ္ခက္ ခဲသည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္၌ ေျပာသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေလယာဥ္ဝယ္လွ်င္ ေလ့က်င့္ရျခင္း၊ေျမျပင္ေလယာဥ္ကြင္း၊ လိုအပ္ သည့္ ပစၥည္းအေထာက္အပံ့ျဖည့္ ဆည္းရျခင္း၊ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းတို႔ ျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားေၾကာင္းလည္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာသည္။ စေတာ့ဟုမ္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသုေတသန အင္စတီက်ဳ႕ဒ္၏ စစ္တမ္းအရ ျမန္မာစစ္တပ္၏ စစ္အသံုးစရိတ္ သည္ ၁၉၈၈ က တုိင္းျပည္ဂ်ီဒီပီ၏ ၂ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ တြင္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၄ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိလာသည္ဟုဆိုသည္။
ကမၻာ႔ဘဏ္ စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္သည္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၀ ဒသမ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိသည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ယခုဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ ယခင္ကထက္ ဘတ္ဂ်တ္ အမ်ားအျပားတိုးျမႇင့္ရရွိလာသည့္ တုိင္ ကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္၏ ထက္ဝက္မွ်ပင္ မရွိေသးေခ်။
ႏိႈႈင္းယွဥ္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ကမၻာ႔စစ္အင္အား နံပါတ္(၁) အဆင့္ရွိေသာ အေမရိကန္ ျပည္ ေထာင္စု၏စစ္အသံုးစရိတ္သည္ ၁၉၈၈ က ၎တို႔ဂ်ီဒီပီ၏ ၅ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသံုးစြဲခဲ့ရာမွ ၂၀၁၄ တြင္ ၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း သံုးစြဲ သည္။
အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသ တြင္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံသည္ ဥေရာပတုိက္နီးပါးမွ် ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာနယ္ေျမရွိ ၍ ျပည္တြင္းလံုၿခံဳေရး၊ ရဲလုပ္ငန္း၊ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ ကယ္ ဆယ္ေရး အစရွိသည့္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား၊ ကင္း လွည့္သေဘၤာမ်ားႏွင့္ အျခားလက္ နက္မ်ားလိုအပ္သည့္တုိင္ ၁၉၈၈ က ဂ်ီဒီပီ၏ ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ကို စစ္အသံုးစရိတ္အျဖစ္ သံုးစြဲခဲ့ရာ မွ ၂၀၁၄ အေရာက္တြင္ ၀ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း သံုးစြဲေတာ့သည္။
ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပံု ေငြအဖြဲ႕(IMF)၏ ကမၻာ႔စီးပြားေရးအျမင္ ႐ႈေထာင့္အဆိုအရ ၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အစိုးရအသံုးစရိတ္ အနက္ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္အတြက္ သံုးစြဲခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအသံုးစရိတ္၏ ၉ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို စစ္တပ္အတြက္ သံုးစြဲခဲ့ ကာ အင္ဒိုနီးရွားစစ္တပ္က ဘတ္ဂ်က္၏ ၄ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသံုးစြဲ ခဲ့သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လူမႈတရား မွ်တေရးအင္စတီက်ဳ႕ဒ္(IPSJ)၊ စြမ္းေဆာင္ရည္တိုုးတက္ေရးဗဟို ဌာန(CDC) ႏွင့္ RenaissanceInstitute(RI) တို႔ ပူးေပါင္းေလ့လာသံုးသပ္ခဲ့ေသာ ဘတ္ဂ်က္ေစာင့္ ၾကည့္ေရးအစီရင္ခံစာအရ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ျမန္ မာႏိုင္ငံ၏ကာကြယ္ေရးအသံုးစ ရိတ္မွာ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ က်ပ္ ၁,၁၈၂ ဘီလီယံရွိခဲ့ ရာမွ ႏွစ္အလိုက္တိုးျမႇင့္လာကာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏွစ္ဆေက်ာ္တုိးကာ က်ပ္ဘီလီယံ ၂,၇၅၀ ရွိလာသည္ဟု ဆိုသည္။ ထုိအသံုးစရိတ္မ်ားမွာ လစာမ်ား၊ စစ္ဆင္ေရး ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ စစ္တပ္ဆုိင္ရာ လိုအပ္ေသာ အ ေထာက္အပံ့မ်ား တည္ေဆာက္ ျခင္းႏွင့္ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းမ်ား၊ စစ္ အရာရွိမ်ားကို ပညာေရးႏွင့္ေလ့ က်င့္ေရးေပးျခင္း စသည္တို႔အ တြက္ အသံုးခ်မည္ဟု ကာကြယ္ ေရး ဝန္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္၌ စစ္သည္အင္အား ေလး သိန္းေက်ာ္ရွိသည္ဟု GFP က ဆိုသည္။
စူပါပါဝါ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ အခ်င္းခ်င္းၾကား အာဏာခ်ိန္ခြင္ လွ်ာညႇိျခင္း၊ သမုိင္းအဆက္ဆက္ စစ္အင္အားၿပိဳင္ဆိုင္ျခင္း၊ အိမ္နီး ခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားအၾကား တင္းမာမႈ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို အေျခ ခံကာ ကမၻာ႔ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕သည္ စစ္ အင္အားျဖည့္တင္းမႈျပဳလုပ္လ်က္ ရွိၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အိႏၵိယ-ပါကစၥတန္၊ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္ လယ္အျငင္းပြားႏုိင္ငံမ်ား၊ ထုိင္း- ကေမၻာဒီးယား၊ ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္ အစရွိသည့္ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ားကို အေၾကာင္းျပ၍ျဖစ္သည္။
ဒုတိယ ကမၻာစစ္အေတြ႕အ ႀကံဳအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ စူပါပါဝါတ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယၾကားတြင္ တည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္လည္း ေကာင္း မဟာမိတ္တည္ေဆာက္ ျခင္းႏွင့္ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ျခင္းကသာ အခရာက် ေၾကာင္း ေလ့လာေစာင့္ၾကည္သူ မ်ားက အႀကံျပဳလာၾကသည္။ ျမန္ မာအေနျဖင့္ ေခတ္မီတပ္မေတာ္ ျဖစ္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အျပင္ ကမၻာ႔စူပါ ပါဝါအင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ တည္ ေဆာက္ထားႏိုင္ရန္ ပိုလိုအပ္သည္ ဟုဆိုၾကသည္။
၁၉၄၈ လြတ္လပ္ေရးရခ်ိန္မွစ၍ ေနာက္ပိုင္း ကာလတစ္ ေလွ်ာက္ နယ္စပ္ေဒသတြင္ တ႐ုတ္ျဖဴကူမင္တန္သို႔ က်ဴးေက်ာ္ရန္ တိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲ ကာကြယ္ခဲ့ရ သည့္အခ်ိန္မွအပ ယခုအခ်ိန္ထိ မည္သည့္ ျပည္ပႏိုင္ငံႏွင့္ တုိက္ ခိုက္ရမႈကိုမွ် ျမန္မာႏိုင္ငံ အေန ျဖင့္ မႀကံဳရေပ။ ကာကြယ္ေရးဗ်ဴဟာကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ႏွစ္(၇၀)ျပည့္ တပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနား တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ‘‘တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာကို ျပည္သူ႔စစ္မဟာဗ်ဴဟာအျဖစ္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္တယ္’’ဟု ေျပာၾကားခဲ့မႈရွိသည္။ ဤအေတာအတြင္း ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ခန္႔ကာလ တစ္ေလွ်ာက္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အဓိကတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားေနသူမ်ား မွာ ျပည္တြင္းရွိ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္သာ ျဖစ္ေလသည္။
ယခုအခ်ိန္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္(NCA)ကို တပ္မေတာ္က လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ အဆင္သင့္ ရွိေၾကာင္း တပ္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာၾကား ထားသည္။
ႏိုင္ငံတကာအက်ပ္အတည္းဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းႀကီး(ICG)ကမူ လက္ရွိေရးဆြဲထားေသာ NCA မွာ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာ စာခ်ဳပ္ မဟုတ္သကဲ့သို႔ ခိုင္မာေသာ သေဘာတူညီခ်က္လည္း မဟုတ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ထားသည္။ တပ္ဖြဲ႕အင္အားခြဲျခင္း၊ နယ္ေျမသတ္မွတ္ျခင္း၊ စိစစ္ျခင္း အစရွိသည့္စစ္တပ္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မေသခ်ာလွသလို စာခ်ဳပ္၌ ပါ လည္း မပါဝင္ေၾကာင္း ကမၻာတစ္ဝန္း ပဋိပကၡမ်ား တားဆီးေျဖရွင္း ရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္ သည့္ အုိင္စီဂ်ီက ေထာက္ျပ သည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ မေရးထုိးႏိုင္လွ်င္ ေနာက္အစိုးရလက္ထက္၌ အသစ္က ျပန္စရႏိုင္ကာ ႏွစ္ ၆၀အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေကာင္းဆံုး အခြင့္အလမ္းကို ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေသာ အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္ လိႈင္ကလည္း ႏွစ္ဖက္အေနျဖင့္ ေပးအပ္ထားသည့္ ကတိကဝတ္မ်ားကို တည္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္လိုအပ္ၿပီး တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ေျပာၾကားထားသည့္ အတုိင္း လုပ္မည္ဟု ၿပီးခဲ့သည့္တစ္ပတ္က သတင္းေထာက္မ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ကတိေပးခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ အဆင္သင့္ရွိေနသည္ဟု ဆိုထားသည္။
တစ္ဖက္တြင္လည္း ၂၀၁၅- ၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ အစိုးရအသံုး စရိတ္လိုေငြမွာ က်ပ္ေငြ ၃,၆၀၀ဘီလီယံေက်ာ္ရွိသည္။ ကမၻာ႔ ဘဏ္၏စာရင္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပေႂကြးၿမီမွာ ကန္ေဒၚလာ ၇ ဘီလီယံေက်ာ္ ရွိသည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ စစ္တပ္၏ လက္ေတြ႕အသံုးစရိတ္သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပသည့္ဘတ္ဂ်က္ထက္ ပိုမ်ားၿပီး စစ္တပ္ပိုင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းတို႔ထံမွလည္း သံုးစြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း စစ္ေရးေလ့လာသူ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ဆိုေလသည္။
တပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနားတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို ခ်ီတက္အေလးျပဳေနေသာ စစ္ယာဥ္တစ္စီးကို ေတြ႕ရစဥ္/AFP
ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ တပ္မေတာ္(ေရ)ႏွင့္ (ေလ)တို႔ ပူးတြဲစစ္ေရး ေလ့က်င့္ေနစဥ္/Myanmar NAVY FB
www.mmdailystar.com

ရြးေကာက္ပဲြမွာ မဲေပးဖုိ႕ပါတီႏွဲ႔ ကုိယ္စားလွယ္ကုိ ဘယ္လုိ အကဲျဖတ္ၾက မလဲ

မန္မာျပည္၏ ျပည္သူလူထုသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ အေတြ႔အႀကဳံ အလြန္နည္း ေနပါေသးတယ္။ အသက္ငါးဆယ္ေလာက္ လူႀကီးတစ္ေယာက္္ ေတာင္ ေရြးေကာက္ပဲြ ႀကဳံဖူးတာ ႏွစ္ႀကိမ္ သုံးႀကိမ္ အျပင္ မပုိေလာက္ေသးပါဘူး။ အခုမွ ၁၈ႏွစ္ျပည့္မည့္ မဲဆႏၵရွင္ ကေလးမ်ား အတြက္ ပုိနည္းျပီေပါ့။ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မည့္ ပါတီေတြႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကုိ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ဖုိ႔ ျပည္သူလူထု အေပၚကုိ အသိပညာေပး အစီအစဥ္ေတြ လုိအပ္ေနမယ္လုိ႕ ထင္ျမင္မိပါတယ္။ ဒါကုိ အစုိးရကေတာ့ လုပ္ေပးမွာ မဟုတ္ဘဲ စတုတၳ မ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ ၾကားေန မီဒီယာေတြရဲ႕ တာ၀န္ အျဖစ္ခံယူထားပါသင့္တယ္။ မိမိတုိ႔ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အစုိးရ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ျပည္သူလူထု၏ အခန္းက႑ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိေစဖုိ႔ အသိပညာေပးရပါမယ္။ ျပည္သူေတြက ေရြးေကာက္ပဲြ အတြက္ ပါတီ လူပုဂၢဳိလ္ေတြကုိ ႀကိဳတင္ အကဲခတ္ေနဖုိ႕ လုိအပ္ပါတယ္။ မိမိမဲဆႏၵနယ္မွာ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ ပါတီ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ အေနႏွင့္ လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ နုိင္ငံေရး စစ္ေရး လွဳမွဳေရး စီးပြားေရး Issue ေတြ အေပၚဘယ္လုိ တုန္႔ ျပန္မလဲ ေစာင့္ၾကည့္ ရသလုိ ေရရွည္ ရင္ဆုိင္ ရမည့္ ျပႆနာေတြ အေပၚ ဘယ္လုိတုန္႔ျပန္မည္ ဆုိသည့္ အစီအမံေတြကုိ မဲဆြယ္ပြဲေတြမွာ ေမးခြန္းထုတ္ ေမးျမန္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္လုိ႔ ျပည္သူလူထုက ေမးဖုိ႔ မႀကဳံ လွ်င္ မီဒီယာမ်ားက ျပည္သူလူထု ကုိယ္စား ေမးျမန္းျပီး လူထုကုိ ခ်ျပေစသင့္ပါတယ္ ဒီလုိလုပ္ တဲ့အတြက္ ေနာက္ေနာင္အတြက္လည္း အေထာက္အထား အျဖစ္က်န္ မွာပါ။
အနာဂတ္အစီ အမံေတြ ကလည္း စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ေနလုိ႔ မရဘဲလက္ေတြ႕ ႏွင့္နီးစပ္ျပီး အေကာင္အထည္ေဖၚနုိင္စြမ္း ရွိ /မရွိ ေလ့လာသုံးသပ္ သင့္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ယခင္ပါလီမန္ေခတ္က လုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ျပည္ေတာ္သာစီမံကိန္းလုိ တစ္အိမ္ေထာင္ တုိက္တစ္လုံး ကားတစ္စီး ပုံမွန္၀င္ေငြ တစ္ေထာင့္ငါးရာက်ပ္ ဆုိတဲ့ အာမခံခ်က္ မ်ဳိးေတြ မယုံသင့္ ေတာ့ပါဘူး။ လက္ရွိ အေနအထား ထက္မည္မွ်ပုိေကာင္းမည္ ဆုိေသာ အတုိင္း အတာ ျဖစ္နုိင္ေျခ တစ္ခုအထိ ကတိေပးသူ ကုိသာ အထင္ႀကီး ေလးစား သင့္တာပါ။ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ သိရလ်ွင္လည္း အေကာင္အထည္ ေဖၚမည့္ နည္းလမ္း ကုိပါ သိရွိနားလည္ ဆန္းစစ္နုိင္ရပါမည္။
ျမန္မာျပည္မွာ အဓိက အက်ဆုံးျဖစ္ေနတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ သယံဇာတခဲြ ေ၀မွဳကိစၥ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥ လူ႕အခြင့္အေရးကိစၥ ခုိး၀င္ဘဂၤလီမ်ားကိစၥ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံျပႆနာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး  ပညာေရးနုိမ့္က်မွဳ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အား မလုံေလာက္မွဳ အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာ ကုန္ေစ်းႏွဳန္းတည္ျငိမ္ေရး ယာဥ္ေျကာပိတ္ဆုိ႔မွဳ  ဒါေတြဟာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အေပၚမွာ အလြယ္တကူမွတ္ေက်ာက္ တင္ နုိင္မည့္ ေမးခြန္းေတြ Issue ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။  ဒီေမးခြန္းေတြကုိ ဘယ္လုိျပန္ေျဖ ရမယ္ ပုံေသနည္း မရွိပါဘူး။ သူျပန္ေျဖတာ ကုိယ္ေမွ်ာ္လင့္ ထားတာႏွင့္ ကုိယ္ျဖစ္ေစခ်င္တာကုိက္ေနရင္ ေက်နပ္ေလာက္ေသာ အေျဖျဖစ္ေနလွ်င္ မဲေပးလုိက္ယုံပါပဲ။ ကုိယ္စားလွယ္ဘက္ကတကယ္ေျပာတဲ့ အတုိင္းလုပ္မလုပ္ ရုိးသားမွဳ ကုိေတာ့ေနာက္ ေႀကာင္း ရာဇ၀င္ကုိ ၾကည့္ခ်င္ၾကည့္၊ ၾကည့္လုိ႕ မရနုိင္လုိ႔ စိတ္တုိင္းမက်ခဲ့ရင္ေတာ့ ေနာက္ ေရြးေကာက္ပဲြအထိ သည္းခံေစာင့္မလား Right to recall ကုိ သုံးမလား ဆုံးျဖတ္ရမွာပါပဲ။
ထုိင္းမွာ ယခင္ အာဏာရခဲ့တဲ့ ပါတီက ေတာင္သူလယ္သမားေတြ အတြက္ သီးႏွံ ဆုိင္ရာ ေစ်းႏွဳန္း အာမခံခ်က္ေတြ ေပးျပီးမဲဆြယ္ခဲ့ပါတယ္။ တကယ္လည္း ေပါက္ေစ်းနုိမ့္သြားခ်ိန္မွာေတာင္ အရွဳံးခံျပီးအာမခံေစ်း အတုိင္း ၀ယ္ေပးခဲ့လုိ႔ လယ္သမား ေအာက္ေျခလူတန္းစားေတြ အဆင္ေျပျပီး ေက်နပ္ၾက ေပမယ့္ အခြန္ထမ္းျပည္သူေတြ ၀န္ထမ္းေတြ လူလတ္တန္းစားေတြ သူေဌး သူၾကြယ္ ေတြ မေက်နပ္လုိ႔ ဆႏၵျပရင္း အစုိးရ ျပဳတ္က်ပါတယ္။ တုိင္းျပည္ ဘ႑ာ အလြဲသုံးမွဳ ႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဟာင္း လည္း တရားစဲြ ခံရပါတယ္။ ဒါကေတာ့ မဲဆြယ္ဖုိ႔ ျပည္သူလူထု အလုိကုိ လုိက္ေယာင္ေဆာင္ရင္း ျဖစ္တဲ့ စီမံခန္႔ခဲြမွဳ အမွားေတြပါ။
ဒါ့အျပင္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ရဲ႕ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္ေတြကလည္း သူ႔ကုိ လူကဲခတ္ဖုိ႔ အသုံး၀င္မွာပါ။ သက္ဆုိင္ရာျမိဳ႔နယ္ မွာေနထုိင္သူ ျဖစ္ေနရင္ေတာင္ မဲဆႏၵရွင္ေတြက ကုိယ္ေရးရာဇ၀င္ မသိေသးသူျဖစ္ေနရင္ တကယ္လုိ႔ နယ္ခံမဟုတ္ဘဲ ဗဟုိက ခ်ေပးတဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ေနရင္ ေတာ့  ပုိျပီးေတာ့ လုိအပ္ပါတယ္။ ကုိယ္စားလွယ္၏ လူမ်ဳိး အသက္အရြယ္ ပညာအရည္အခ်င္း အလုပ္အကုိင္ စီးပြားေရးအေျခအေန ျပည္တြင္းျပည္ပ အေတြ႕အႀကဳံေတြ ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ ဘယ္လုိလူမ်ဳိးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္ ျဖစ္ေနသလဲဆုိတာ အထိ အကဲ ျဖတ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။
အေရြးခ်ယ္ခံ ကုိယ္စားလွယ္ေတြက အစုိးရအဖြဲ႕၀င္သာမျဖစ္ဘူး ဆုိရင္ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးကုိ ၀င္ေရာက္လာမွာျဖစ္တဲ့ အတြက္ လႊတ္ေတာ္၏ အဓိကတာ၀န္ျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ကုိ ကုိယ္စားျပဳေဆာင္ရြက္ၾက မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာေတြမွာ တီးမိေခါက္မိ ႏွံ႕စပ္ဖုိ႕ လုိမွာပါ။ အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အပုိင္းကုိ လည္း လုိအပ္သလုိေ၀ဖန္ေထာက္ျပ ရမွာ ျဖစ္လုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စီမံခန္႔ ခဲြေရးေတြကုိလည္း ေလ့လာ  သိရွိထားဖုိ႔ လည္း လုိပါမယ္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာရင္ အရွိန္အ၀ါ ခံစားခြင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြ ရွိလာမွာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ဖုိ႔ လည္းလုိအပ္မွာပါ။ ဒါ့အျပင္ အမ်ားကုိ ကုိယ္စား ျပဳသည့္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးေနရာကုိ ေရာက္လာျပီျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဘာသာေရး ယုံၾကည္ သက္၀င္မွဳကုိ လည္းထည့္ သြင္းစဥ္းစားဖုိ႔ လုိဦးမွာပါ။
ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၏ ဘ၀ျဖတ္သန္းမွဳ ၄င္း၏ ကုိယ္ပုိင္ဘ၀ကုိ ဘယ္လုိ တည္ေဆာက္ထားလဲ မည္သည့္ အသက္ေမြး၀မ္းေႀကာင္းလုပ္ငန္းကုိ လုပ္ကုိင္ေနသလဲ က်ဳိးစားအားထုတ္မွဳ ေအာင္ျမင္မွဳေတြ ကုိလည္းေလ့လာ သင့္ပါတယ္။ မိမိကုိယ္ကုိ အေကာင္းဆုံးတည္ေဆာက္ နုိင္သူျဖစ္မွသာ အမ်ားအက်ဳိးကုိေဆာင္ရြက္နုိင္ေသာ ယုံၾကည္ ကုိးစားရသူ ျဖစ္နုိင္မွာပါ။ ကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕ ေငြေၾကးပုိင္ဆုိင္မွဳ စီးပြားေရး အေျခအေနကုိ မူတည္ စဥ္းစားတဲ့အခါ ေငြရွိသူ ျဖစ္ပါက လာဘ္မစားေတာ့ ေလာက္ဘူးလုိ႔ ေငြေၾကးမျပည့္စုံပါက ေငြေၾကးနွင့္ စြဲေဆာင္အသုံးခ် ခံရနုိင္တယ္လုိ႔ ေယဘုယ် ေတြးေခၚတတ္ၾကေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕နုိင္ငံေတြမွာ ေငြေၾကး ခ်မ္းသာတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ အမတ္ေတြက ဥပေဒေတြကုိ သူတုိ႕လုပ္ငန္း အေရးသာဖုိ႔ ျပင္ဆင္အသုံးခ်တတ္တာကုိ လည္း သတိထားရပါမယ္။
ဥပမာ။ ။အေမရိကန္မွာ စစ္သုံးစားရိတ္ တုိးရဖုိ႔ စစ္မ်က္နွာေတြ အသစ္ ဖြင့္ဖုိ႕ ကုိ လက္နက္ကုမၸဏီေတြက ေမြးထားတဲ့ အမတ္ေတြက ေထာက္ခံ အတည္ျပဳၾကပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာလည္း သတၳဳ တြင္းလုပ္ငန္းလုပ္ ကုိင္သူလုပ္ငန္းရွင္ အမတ္က သတၳဳတြင္း ဥပေဒ ႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး အသာစီး ရဖုိ႕က်ဳိးစားတာေတြ ေတြ႕ရဖူး ပါတယ္။
ျပီးခဲ့ေသာေရြးေကာက္ပဲြ မတုိင္မီက သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခ်ိန္မွာ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က အႀကံဥာဏ္ေတာင္းပါတယ္။ တုိ႔ျမိဳ႔နယ္က လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ႏွစ္ေယာက္ပဲ ၀င္ျပိဳင္တာ ႏွစ္ေယာက္လုံး ေနာက္အိမ္ေထာင္ေတြႏွင့္ ဆုိေတာ့ ဘယ္သူ႔ကုိေရြးျပီးမဲေပးရင္ ေကာင္း မလဲ စဥ္းစားေနရတယ္။ တစ္ေယာက္က မိန္းမႏွစ္ေယာက္ကုိ တစ္အိမ္စီ ထားတယ္ တစ္ေယာက္က မိန္းမႏွစ္ေယာက္လုံး တစ္အိမ္ထဲထားတာလုိ႔ ေျပာေတာ့ မိန္းမႏွစ္ေယာက္ တစ္အိမ္ထဲထားတဲ့သူကုိေပးသင့္တာေပါ့ သူက ေစ့စပ္ညိွႏွဳိင္းမွဳနွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမွဳ စြမ္းရည္ပုိေကာင္းတယ္ဆုိတာ အကဲခတ္ နဳိင္တယ္လုိ႔ ျပန္ေနာက္ေျပာင္ ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဆုိလုိခ်င္တာက တခါတေလေတာ့ လည္း လွ်ပ္တစ္ျပက္ ထူးျခားျဖစ္စဥ္ေတြႏွင့္ လူကဲခတ္ နုိင္တာကုိ ေျပာခ်င္တာပါ။
ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္း ကေတာ့ ဒါေတြ အကုန္လုံးကုိ အကဲခတ္ နုိင္စြမ္းရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး နီးစပ္ရာ အဆင္သင့္ရာ ဘာသာေရး လူမ်ဳိးေရး ဆႏၵစဲြ ေလး ေတြႏွင့္သာဆုံးျဖတ္ျပီး မဲေပးၾကမွာပါပဲ။  ျပည္သူလူထုက သမာသမတ္ က်ေသာ လူပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းအခ်ဳိ႕၏ မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ေထာက္ခံမွဳကုိပဲ အားကုိးရမွာ ျဖစ္သလုိအခ်ဳိ႕အေျခအေနေတြမွာ က်ေတာ့လည္း အစဥ္အလာအရ ရွိေသာ ကုိယ္စားလွယ္၏ ပုံရိပ္ကုိ ျဖစ္ေစ ပါတီပုံရိပ္ကုိ ျဖစ္ေစ ပါတီေခါင္းေဆာင္၏ ပုံရိပ္ကုိျဖစ္ေစ ယုံမွတ္ျပီးပုံ အပ္ၾကရမွာပါ။ ျပီးခဲ့ေသာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ သုံးသပ္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးခ်င္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ အရည္အခ်င္းထက္ ပါတီပုံရိပ္ကုိ အားကုိးၿပီး ေပးခဲ့တဲ့ မဲေတြ ရွိသလုိ မိမိတုိ႕ ႏွစ္သက္သူ မပါလာလုိ႔ မဲမေပးပဲ ေနခဲ့ၾက ေသာေၾကာင့္ နစ္နာဆုံးရွဳံးခဲ့ေသာ ျပည့္သူ႕ဆႏၵေတြ လည္းရွိခဲ့ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း မဲထည့္လည္းမထူးပါဘူး မဲလိမ္ခံရမယ္ ဆုိျပီး စိတ္ေလ်ာ့ လုိက္လုိ႔ အလုပ္ရွဳပ္ မခံခ်င္ေသာ အေတြးေၾကာင့္ အေဟာသိကံ ျဖစ္ရေသာ မဲေတြ လည္းရွိခဲ့ ပါေသးတယ္။ ပညာေရးနုိမ့္က်မွဳ ဗဟုသုတနည္းပါးမွဳ ေၾကာင့္ မဲလာထည့္ေသာ္လည္း ပယ္မဲ ျဖစ္ခဲ့ရတာေတြ လည္းရွိခဲ့ပါတယ္။  ေနာက္ေနာင္ အျကိမ္ေတြမွာေတာ့ ျပည္သူ လူထု၏ ေရြးေကာက္ပဲြ အေပၚ ျမင္တဲ့ အျမင္ေတြ တုိးတက္ေကာင္း တုိးတက္ လာမွာပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ယုံၾကည္မွဳရွိ လာတာ စိတ္၀င္စားမွဳမ်ားလာတာ ႏွင့္အမ်ွ ေရြးေကာက္ပဲြသည္ မိမိတုိ႔ တုိင္းျပည္၏ ကံၾကမၼာကုိ အဆုံးအျဖတ္ ေပးမည့္ပဲြ တုိင္းျပည္အနာဂတ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ မိမိလက္၀ယ္ ရရွိ သည့္ ေန႕တစ္ေန႔ျဖစ္တယ္ ဆုိတာကုိ ခံယူတတ္လာမည္ ဆုိလွ်င္ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်ေသာ ျပည္သူလူထု ကုိေတြ႕ရွိလာရမွာပါ။  ျပည္သူလူထု၏ အသိအျမင္ အေတြး အေခၚေရခ်ိန္ႏွင့္ ညီမ်ွေသာ အစုိးရ ကုိသာ တုိင္းျပည္အတြက္ ရနုိင္မွာျဖစ္လုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ဆုိင္ေသာ အသိပညာေတြကုိ ျဖန္႕ေ၀ေပးျခင္း ကလည္း တုိင္းျပည္ အတြက္ အေျခခံ က်ေသာ ပ့ံပုိးမွဳပါပဲ လုိ႔ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။www.mmdailystar.com

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚ က်ခ်င္ျပည္သူမ်ားအျမင္

ကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးစဥ္ကလည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီး
နား၏ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လာတယ္။ ခါတိုင္းလိုေပါ့။ သူမက ကခ်င္၀တ္စံု ၀တ္
လာတယ္။ ၿပီးေတာ့ လူထုကို စကားေျပာတယ္။ ကခ်င္လူထုကေတာ့ သူမေျပာတဲ့အေပၚ
အားရေက်နပ္မႈ မရွိဘဲ စိတ္ပ်က္သြားခဲ့ရတယ္။
ကခ်င္လူထုက သူမဟာ ျဖစ္ေနတဲ့စစ္ပဲြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တစ္စံုတစ္ရာ ေျပာလိမ့္မယ္၊
စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ ဒုကၡေတြ၊ ကခ်င္အပါအ၀င္ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕
အက်ပ္အတည္းေတြ၊ အတိဒုကၡေတြအေၾကာင္းကို တစ္ခုခုေျပာလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္
ခ်က္ကိုယ္စီနဲ႔ သြားခဲ့ၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီေဒသက ျပည္သူေတြ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
လိုခ်င္ေနတဲ့အေၾကာင္း ေျပာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူမက ဒါေတြကို
တစ္ခုမွ မေျပာခဲ့ပါဘူး။
ဒါေတြက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ သူတို႔ေတြ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့
အေျခအေနေပၚမွာ လံုေလာက္တဲ့နားလည္းေထာက္ထားမႈ မရွိဘူးဆိုတဲ့
ေ၀ဖန္သံေတြ ထြက္ေပၚခဲ့တယ္။
အခုလည္း ကခ်င္ျပည္ကို လာပါအံုးမယ္။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကခ်င္ျပည္သူေတြ
ကို ခ်စ္လို႔လာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD ပါတီကို မဲေပးေအာင္လို႔
ဆီဆမ္းႏွမ္းျဖဴး လာလုပ္တာပါ။ ကခ်င္ျပည္သူေတြကေတာ့ ကိုယ့္ကခ်င္ျပည္
နယ္ေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပးႏိုင္မယ့္ ကခ်င္ပါတီေတြကိုပဲ မဲေပးၾကဖို႔ ဆံုးျဖတ္
ထားပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ လာခ်င္းမေကာင္းသလို ရလာဒ္လည္း
မေကာင္းႏိုင္ဘူးဆိုတာ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

kachin News

www.mmdailystar.com

ျပည္တြင္းေန ႏွင့္ ဘဂၤါလီမ်ား အရွဳပ္ေတာ္ပံု အပိုင္း - ၂ (ဇာတ္သိမ္း)


သံုးသပ္ခ်က္ အပိုင္း
--------------------
၂၈.၅.၂၀၁၂ ရက္ေန ့ ရဲ ့ညေနခင္းတစ္ခုမွာ ….
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္နီေမာ္ ေက်းရြာက …
အသက္၂၆ ႏွစ္အရြယ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးငယ္ မသီတာေထြးကို …
ဘဂၤါလီ လူငယ္သံုးဦးက ..
အဓမၼျပဳက်င့္ သတ္ျဖတ္လိုက္တဲ ့ကိစၥဟာ…
လူမ်ိဳးစု ႏွစ္ခုလံုး ….
ဘိုးဘြား အစဥ္အဆက္ လက္ဆင့္ကမ္းလာခဲ ့တဲ ့…
အမုန္းတရား နဲ ့သံသယ ဗုံးကို …
၀ုန္း ကနဲ ေပါက္ သြားေစခဲ့ပါတယ္….
တရားခံ လူငယ္ ၃ ဦး ကို …..
ရဲတပ္ဖြဲ ့က ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ပဲ ဖမ္းဆီးျပီး ….
ဇြန္လ ၈ ရက္ေန ့မွာ ....
စတင္ ရုံးထုတ္ စစ္ေဆးခဲ့ေပမယ့္ ….
အခ်ိန္အေတာ္ ေနာက္က်လို ့ေနပါျပီ ….
အျပန္အလွန္ ဂလဲ ့စားေခ် ...
အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မွဳမ်ား ဟာ…
ရခုိင္ျပည္နယ္ ေနရာ အႏွံ ့ျဖစ္ပြားလို ့ ေနခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါတယ္….
၂၀၁၂ ဇြန္လ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးအခင္းဟာ….
အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကျငာျပီး …
စစ္တပ္မ်ား ၀င္ေရာက္လာခဲ ့မွဳ ေၾကာင့္ …
လူေပါင္း ၉၈ ဦးေသဆံုး ၊ ၁၂၃ဦး ဒဏ္ရာ ရ …
အိမ္ေျခေပါင္း ၅၃၀၀ ေက်ာ္ ပ်က္စီးမွဳ နဲ ့အတူ …
ၾသဂုတ္လ အတြင္းမွာ ရပ္တန္ ့သြားခဲ ့ေပမယ္….
ေအာက္တိုဘာ တတိယပတ္အတြင္းမွာ ..
ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး…
လူေပါင္း ၉၄ ဦး ထပ္မံ ေသဆုံးကာ ...
၁၂၄ ဦး ဒဏ္ရာ ရရွိျပီး ….
အိမ္ေျခ ၂၃၀၀ ေက်ာ္ ပ်က္စီးဆုံးရွံဳး မွဳ နဲ ့…
အဆံုးသတ္သြားခဲ့ပါတယ္….
ဒါေပမယ့္ ...
ကြ်န္ေတာ္တို ့အားလံုး သတိမမူ လိုက္မိတဲ ့ …
ကိစၥ တစ္ခု က်န္ခဲ ့ပါတယ္….
အဲဒါကေတာ့ …
ဒီ အေရးအခင္းျဖစ္တဲ ့ ႏွစ္ဟာ…..
၁၉၄၂ ခုႏွစ္ မဟုတ္ဘူးဆိုတာပါပဲ….
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာျပည္ ဟာ ….
လူလတ္တန္းစား တစ္ဦးအေနနဲ ့…
လက္ကိုင္ဖုန္း တစ္လံုး ပိုင္ဆိုင္ဖို ့…
သိပ္မခက္ လွေတာ့သလို …
အဲဒီဖုန္းေတြ မွာလဲ အင္တာနက္ ရရွိေနျပီ ျဖစ္တဲ ့အတြက္…
သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ဓာတ္ပုံေတြ …
ဗီဒီယိုဖိုင္ေတြဟာ…
လ်ွင္လ်ွင္ျမန္ျမန္ ပဲ ျပန္ ့ႏွံ ့စီးဆင္းပါတယ္…..
မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ အေတာ္အတန္ ရရွိေနျပီ ျဖစ္လို ့ ….
အပတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္ေတြဟာလဲ …
ေက်းလက္ ေတာနယ္ အႏွံ ့ ....
ခရီးဆက္ ေျခဆန္ ့ပါတယ္….
အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ ….
ျမန္မာျပည္ ေဒသ အသီးသီးက …
က်န္တဲ ့တိုင္းရင္းသားေတြရဲ ့စိတ္မွာ….
မခံခ်င္စိတ္ ... ေဒါသစိတ္ …
အိမ္ရွင္ကို ဧည့္သည္က ေစာ္ကားတယ္ဆိုတဲ ့စိတ္နဲ ့….
ေတာက္ တစ္ေခါက္ေခါက္ ျဖစ္ကုန္ေတာ့တာပါပဲ …
ဒါေပမယ့္ ရခိုင္ေဒသဟာ …
ေ၀းကြာလြန္းျပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးကလည္း …
သိပ္ လြယ္ကူလွတယ္ မဟုတ္လို ့……
အံတင္းတင္းၾကိတ္ တာနဲ ့ပဲ အဆံုးသတ္လိုက္ရပါတယ္….
ဒါဟာ….
၂၀.၃.၂၀၁၃ ရက္ေန ့ မိတီၳလာ ျမိဳ ့မွာေတာ့ …
ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ….
ေဖာက္ခြဲဖို ့အခြင့္ၾကံဳလာပါျပီ…..
ေရႊဆိုင္ မွာ စကားမ်ားတာက အစျပဳခဲ ့တဲ ့….
၂၀၁၃ မတ္လ မိတၳီလာ ပဋိပကၡ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ….
ေသဆံုးသူ ၄၄ ဦး၊ ဒဏ္ရာရသူ ၆၄ ဦး …
အိမ္ေျခေပါင္း ၁၄၉၈ လံုး ….
ကား ၃၃ စီး၊ ဆုိင္ကယ္ ၁၀ စီး ….
ပ်က္စီးဆံုး႐ံွဳးမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး …
လူေပါင္း ၁၂၇ ဦးဟာ….
ျပစ္မွဳေပါင္း ၉၅ မွဳအတြက္ တရားစြဲဆို အေရးယူ ခံခဲ့ရပါတယ္…
မတ္လ ၂၂ ရက္ေန ့မွာ …
အေရးေပၚအေျခအေန ထုတ္ျပန္ေၾကျငာလိုက္တဲ ့အတြက္….
ပတ္၀န္းက်င္ ေဒသေတြ ကေန ….
မိတီၳလာကို ဦးတည္၀င္ေရာက္ဖို ့ၾကိဳးစားခဲ ့ၾကတဲ ့…..
လူအုပ္စု အမ်ားအျပားကို တားဆီးနိူင္ခဲ့ေပမယ့္….
ျပသနာဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ကိစၥကေန ….
ျပည္တြင္းေန နိူင္ငံသား ....
အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ား ဘက္ကိုပါ …..
အဖ်ားခတ္ လာပါျပီ….
ဒါ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ…..
တကယ္ေတာ့ ဒီျပသနာေတြဟာ ..
ရခိုင္ျပည္နယ္က ျပသနာက ...
မူလအေၾကာင္းခံ ျဖစ္ပါတယ္…
ရခိုင္ျပည္နယ္ က အစျပဳလိုက္တဲ ့ျပသနာ ရဲ ့အမုန္းတရားဟာ…
တစ္ျပည္လံုး ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့...
ကူးစက္သြားပါတယ္…
ေမာင္ေတာျမိဳ ့နယ္ သေရကုန္းေဘာင္ရြာက …
ရခိုင္ေက်ာင္းဆရာ ဦးေအာင္ခ်မ္းသာကို ..
သူတပည့္ ဘဂၤါလီ လူမ်ိဳး ၃ ဦးက ျပန္သတ္လိုက္တဲ ့ျဖစ္စဥ္….
ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား တိုက္ခိုက္ခံရမွဳ ျဖစ္စဥ္ …
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိူင္ငံ ေကာ့ဘဇားက …
ဗုဒၵဘာသာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေတြ မီးရွိဳ ့ဖ်က္ဆီးခံရတဲ ့ျဖစ္စဥ္ …
ဒါေတြဟာ တစ္ျပည္လံုးက ဗုဒၵဘာသာ၀င္ေတြစိတ္မွာ ….
အေတာ္ စိတ္ထိခိုက္ရတဲ ့ျဖစ္စဥ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္…
ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျပသနာ တစ္ခါတက္လိုက္တိုင္း …
တစ္ျပည္လံုးက ...
က်န္တဲ ့ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ စိတ္မွာ မခံခ်င္ျဖစ္ၾကပါတယ္….
အဲဒီ အခါမွာ …
အနီးနားမွာ ရွိတဲ ့ ....
ဘာသာတူ နိူင္ငံသား အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ေတြကို ….
လွညွ္ ့ရန္လုပ္ခ်င္တဲ ့ပုံစံမ်ိဳး ....
ေပၚေပါက္လာတာကို ေတြ ့ရပါတယ္….
ဒီျဖစ္စဥ္ေတြ နဲ ့...
အစြန္းေရာက္ ျမန္မာ လူအုပ္စုတစ္ခ်ိဳ ့နဲ ့ေပါင္းစပ္တဲ ့အခ်ိန္မွာ…
ျမန္မာျပည္ အႏွံ ့အျပားမွာ ျဖစ္ပြားခဲ ့တဲ ့….
အဓိကရုဏ္းေတြ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မွဳ ျဖစ္စဥ္ေတြ …
ေပၚေပါက္လာရပါေတာ့တယ္…
ဒါေၾကာင့္ ....
မူလ အရင္းခံ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပသနာကို ....
ေအာက္ပါအတိုင္း ေျဖရွင္းဖို ့….
လိုတယ္လို ့ ယူဆပါတယ္...
အစိုးရ အား အၾကံျပဳခ်က္
================
၁။ ပထမဆုံး လုပ္ရမယ့္ အလုပ္ကေတာ့ ….
တစ္ဖက္နိူင္ငံက ဘဂၤါလီမ်ား ထပ္မံ မခိုး၀င္လာနိူင္ေရးပါ….
တစ္သက္လံုး လုပ္သြားရမယ့္ ကိစၥပါ….
သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ား နဲ ့တပ္ နဲ ့ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို ့လိုပါတယ္…
ျဖစ္နိူင္ရင္ ၀န္ၾကီးဌာန တစ္ခု သီးျခားဖြဲ ့စည္းျပီး ….
သီးျခားဘတ္ဂ်က္နဲ ့ နယ္စပ္ေဒသ အားလံုးမွာ လုပ္ေဆာင္ေစခ်င္ပါတယ္…
နယ္စပ္ကို စည္းရုိးခတ္တာ ….
လူ အီလက္ထေရာနစ္ ကိရိယာေတြနဲ ့စဥ္ဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္တာ ….
ကင္းလွည့္ တာ ၊
အျမန္ကင္းလွည့္ေရယာဥ္မ်ား ….
ကင္းလွည့္ တပ္ဖြဲ ့မ်ား အမ်ားအျပား တိုးခ်ဲ ့ဖြဲ စည္းတာ ….
စသျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ဖို ့လိုပါတယ္…
၂။ နစကလို အဖြဲ ့အစည္းမ်ိဳး ကို အဲဒီ၀န္ၾကီးဌာနက တာ၀န္ယူဖြဲ ့စည္းျပီး ….
နစက လုပ္ခဲ့တဲ ့ ဆြဲတင္စစ္ စီမံခ်က္လို လုပ္ငန္းမ်ိဳးေတြ ….
ဖိဖိစည္းစည္း လုပ္ဖို ့လိုပါတယ္….
( နစက ကို ဖ်က္ရတဲ ့အဓိကအေၾကာင္းက ….
ကာကြယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန ….
ျပည္သူ ့စစ္နဲ ့ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံးေအာက္မွာ ရွိေနျပီး ….
၀န္ၾကီးဌာန ၃ခုေလာက္က ၀န္ထမ္းေတြ စုေပါင္းဖြဲ ့စည္းထားတာ ျဖစ္တဲ ့အတြက္ …..
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အခက္အခဲေတြ ျဖစ္ေပၚျပီး ….
ဒီမိုကေရစီ အရပ္သားအစိုးရ နဲ ့အံ၀င္ခြင္က် မျဖစ္လို ့လို ့သိရပါတယ္ …)
ရခိုင္စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာရဲ ့အဆိုအရ ….
ေဒသခံ ရခိုင္ ၆၈ ရာခိုင္နူန္းက ..
နစက ရွိေနဖို ့လိုလားတယ္လို ့ဆိုတဲ ့အတြက္…
နစက ရဲ ့ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြဟာ ထိေရာက္တယ္လို ့သံုးသပ္နိူင္ပါတယ္…
၃။ ရဲတပ္ဖြဲ ့က သတင္းတပ္ဖြဲ ့တပ္ဆြယ္တစ္ခုကို ….
စနစ္တက် ဖြဲ ့စည္းျပီး တစ္ဖက္နိူင္ငံ အဖြဲ ့အစည္းေတြနဲ ့…
ဘဂ္ါလီမ်ား ဆက္သြယ္မွဳ ကိစၥေတြကို …
မ်က္ေျခမျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ ေထာက္လွမ္းသင့္ပါတယ္….
ဌာေန ဘဂၤါလီမ်ားၾကားမွာလဲ သတင္းေပးေတြ ….
အေျမာက္အမ်ား ေမြးျမဴထားသင့္ပါတယ္….
ရရွိလာတဲ ့သတင္းေတြေပၚ မူတည္ျပီး ..
လိုအပ္တဲ ့အေရးယူမွဳေတြ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္…
၄။ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္က အၾကံျပဳခဲ့တဲ ့ ….
မိမိနိူင္ငံကို တရားမ၀င္ ခိုး၀င္ေရာက္ရွိလာသူ အားလံုး နဲ ့ ….
သူတို ့က ေမြးဖြားလာတဲ ့အဆက္အႏြယ္ေတြအားလံုးဟာ…
မည္သည့္ အခါမွ နိူင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္မရွိေစရ ဆိုတဲ ့ဥပေဒမ်ိဳးကို…
ခ်က္ခ်င္း အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းေပးသင့္ပါတယ္…
ဒါဟာ တစ္ဖက္က ေနာက္ထပ္ခိုး၀င္လာမယ့္ ဘဂၤါလီမ်ား နဲ ့ပတ္သက္ျပီး ….
ထပ္ေပၚေပါက္လာမယ့္ အနာဂတ္ ျပသနာေတြကို ….
အလိုအေလ်ာက္ တားဆိးသလို ျဖစ္သြားေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္..
၅။ နဂါးမင္း စီမံခ်က္လို စီမံခ်က္လို စီမံခ်က္မ်ိဳး ထပ္လုပ္သင့္ပါတယ္…
ဒါေပမယ့္ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တုန္းကလို ….
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က …..ကမာၻက ….
အျပင္းအထန္ဖိအားေပးတာမ်ိဳး မျဖစ္ရေအာင္ …
သတင္းမွားေတြ ထုတ္လႊင့္၀ါဒျဖန္ ့တာမ်ိဳး မျဖစ္ေအာင္ …
ကုလသမဂၢအရာရွိ ေတြ ၊ မီဒီယာ သမားေတြကိုပါ …
တစ္ပါတည္း ေခၚေဆာင္သြားျပီး ….
ေန ့စဥ္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ သတင္းထုတ္ျပန္ေပးကာ….
ခိုး၀င္မ်ား အားလံုးကို စစ္ေဆး အေရးယူသင့္ပါတယ္….
၆။ စစ္ေဆး ေပၚေပါက္လာတဲ ့ ခိုး၀င္မ်ား အားလံုးကို …
ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား မွာ သီးျခား ထားရွိ ေနထိုင္ေစရပါမယ္…
ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း ၊ နိူင္ငံတကာ စံနူန္းမ်ားနဲ ့အညီ …
စနစ္တက် အုပ္ခ်ဳပ္ျပီး ေနထိုင္ သြားေစ သင့္ပါတယ္…
နိူင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ ျပဳခြင့္ ဧည့္နိူင္ငံသား လံုး၀ မေပးသင့္ပါဘူး…..
၇။ ၁၉၈၂ နိူင္ငံသားဥပေဒနဲ ့တိတိက်က် စိစစ္ျပီး …
နိူင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသူ ဘဂၤါလီမ်ားကို …..
နိူင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ျပဳေရး စီမံခ်က္ နဲ ့ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္…
နိူင္ငံသား ျဖစ္ျပီး ဘဂၤါလီမ်ားကိုလဲ …
က်န္တဲ ့တိုင္းရင္းသား နိူင္ငံသားမ်ား နည္းတူ ….
တန္းတူ အခြင့္အေရးေပးအပ္သင့္ပါတယ္…
ျပည္တြင္းေန နိူင္ငံသား အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ား ႏွင့္
ရခိုင္ေဒသေန နိူင္ငံသား ၊ ျပဳ နိူင္ငံသား …..
ဧည့္နိူင္ငံသား အရည္အခ်င္းကိုက္ညီသူ ဘဂၤါလီမ်ားအေပၚ အၾကံျပဳခ်က္
၁။ ခိုး၀င္ ဘဂၤါလီမ်ား ကို အားေပးျခင္း ၊ ကူညီျခင္း မ်ား မလုပ္ဖို ့လိုပါတယ္….
အကယ္ ၍ ကိုယ္နဲ ့ဘာသာတူမို ့လို ့ …
လူသားခ်င္းစာနာတဲ ့အကူအညီမ်ိဳး ေပးလိုလ်ွင္ ….
သက္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္မ်ားက တစ္ဆင့္ ပဲ ….
ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္…
၂။ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳး ဆိုတဲ ့ ကိစၥကို ….
အစိုးရကေရာ ….အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ကပါ …..
တရား၀င္ ျငင္းပယ္ထားျပီး ျဖစ္လို ့ …
လံုး၀ လက္ေလ်ာ့ဖို ့လိုပါတယ္…..
ျမန္မာနိူင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္က ဥပေဒ နဲ ့ကိုက္ညီလ်ွင္ ရနိူင္ပါတယ္….
ဒါေပမယ့္ …တိုင္းရင္းသား ျဖစ္ခြင့္ ဆိုတာကေတာ့ လံုး၀ မျဖစ္နိူင္ပါဘူး……
ဘယ္သူကမွ လက္မခံတဲ ့ကိစၥကို …
တက်ီက်ီ လုပ္ေနတာဟာ ….
ၾကာေလ… လူမုန္းေလ ျဖစ္လာပါတယ္…
၃။ ဒီ ဘဂၤါလီ ကိစၥ ကို စနစ္တက် စီမံခ်က္ခ်ျပီး ….
ျပည္တြင္း ျပည္ပ ကေန ….
တစ္ျပိဳင္နက္ ၾကိဳးကိုင္ လွဳပ္ရွားေနတယ္ ဆိုတဲ ့ ….
အေထာက္အထားေတြ အထင္အရွားေတြ ့ရပါတယ္….
(က) ရခိုင္ျပည္နယ္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဟာ ….
ေမာင္ေတာ ၊ အုန္းေတာ ႏွင့္ ေညာင္ေခ်ာင္းေဒသမ်ားရွိ ဘဂၤါလီမ်ားကို ….
အင္တာဗ်ဴး ျပဳလုပ္တဲ ့အခါမွာ….
ေက်ာက္နီေမာ္ မသီတာေထြး ကိစၥကို လံုး၀ မသိရွိၾကပဲ …
ေတာင္ကုတ္ လူ ၁၀ ဦး သတ္ခံရတဲ ့ ျဖစ္စဥ္ကိုသာ ..
သိရွိၾကေၾကာင္း ေတြ ့ရတဲ ့အတြက္ ….
ကိုယ္လို ခ်င္တဲ ့သတင္းကိုသာ အသိေပးခဲ့တဲ ့ ….
အေနအထားမ်ိဳး ရွိ တယ္လို ့သံုးသပ္ခဲ့ပါတယ္…
(ခ) ၈.၆.၂၀၁၂ ရက္ေန ့…..
ေမာင္ေတာျမိဳ ့မအေနာက္ ဂ်ာေမဗလီက ……
၀တ္ျပဳျပီး ျပန္ထြက္လာတဲ ့ဘဂၤါလီလူအုပ္စုၾကီး ဟာ ….
ျမိဳ ့မ ရပ္ကြက္ကို စတင္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါတယ္……
အဲဒီ တစ္ခ်ိန္တည္းနီးပါးမွာပဲ …
ေဒသတြင္း ေနရာ ၁၆ ေနရာမွာ ….
တစ္ျပိဳင္တည္း တိုက္ခိုက္မွဳေတြ စတင္တဲ ့အတြက္…
ဒီကိစၥကို ေနာက္ကြယ္က စီစဥ္ခဲ့တဲ ့သူေတြ ရွိတယ္လို ့…
ေသခ်ာေပါက္ ဆိုနိူင္ပါတယ္…
(ဂ) ရခိုင္စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ ရဲ ့သုေတသနအဖြဲ ့က …
ဘဂၤါလီမ်ားကို အင္တာဗ်ဴးတဲ ့အခါ …
ပထမဆံုး လူကိုေမးျပီးတာနဲ ့ေမးခြန္းေတြကို …
ရန္ကုန္ကို ဖုန္းနဲ ့သတင္းပို ့ေၾကာင္း …
ေနာက္ရက္မ်ားမွာ အေျဖေတြက သင္ထားတဲ ့အတိုင္း ….
အားလံုး တစ္ပံုစံတည္း ျဖစ္သြားေၾကာင္း ….
ေမးခြန္းေတြကို ေရွ ့ေနာက္လႊဲ ေမးလ်ွင္ …
မေျဖနိူင္ေတာ့သည္ကို ေတြ ့ရွိရေၾကာင္း ….
ေဖာ္ျပထားပါတယ္….
(ဃ) ရခိုင္မွာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ ့…
INGO ၂၀ ေက်ာ္ နဲ ့ပတ္သက္လို ့ …..
စစ္တမ္းေကာက္တဲ ့အခ်ိန္မွာ ….
ဘဂၤါလီ ၈၆ ရာခိုင္နူန္းက ….
အဲဒီအဖြဲ ့ေတြအေပၚ ေက်နပ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ျပီး ….
ရခိုင္ ၈၀ ရာနူန္းက မေက်နပ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့တဲ ့အတြက္ ….
ဘက္လိုက္မွဳ ဟာ သိသာထင္ရွားစြာ ရွိေနတာကို ေတြ ့ရပါတယ္….
ရခိုင္လူမ်ိဳးတစ္ဦးကေတာ့ …
စစ္တမ္းေကာက္တဲ ့အဖြဲ ့၀င္ကို …
နာဂစ္လို …သဘာ၀ေဘး အၾကီးအက်ယ္ ျဖစ္ခဲ့တဲ ့ …
ဧရာ၀တီတိုင္းမွာေတာင္…
INGO ေတြက ၃ ႏွစ္အၾကာမွာ …
အကူအညီေတြ ရပ္ဆိုင္းခဲ့တယ္…
ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းမွာ ၁၉၉၂ ကတည္းက …
ယခု အခ်ိန္အထိ INGO ေတြ ရွိေနတာ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုျပီး ….
ေမးခြန္း ျပန္ ထုတ္ခဲ ့တယ္ လို ့ ဆိုပါတယ္…
(င) ျပည္ပက အဖြဲ ့အစည္း ၾကီးငယ္အမ်ားအျပား …
နိူင္ငံ အမ်ားအျပားဟာ …
ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးဆိုတဲ ့ကိစၥကို လက္ခံဖို ့ …
ျမန္မာနိူင္ငံကို ထင္ထင္ရွားရွားကို …
ဖိအားအမ်ားအျပားေပးလ်က္ ရွိေနပါတယ္….
ျပည္တြင္းမွာ လက္ရွိ ရွိႏွင့္ျပီးသား …
တိုင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ိဳးလံုးက …
ဒါကို မႏွစ္မ်ိဳ ့တဲ ့ အတြက္…
ဒီ ျပည္ပ က ဖိအားေပး ၀င္ စြက္ေနတဲ ့ကိစၥေတြကို ..
ကိုယ္က ေထာက္ခံျခင္း အားေပးျခင္း မလုပ္မိဖို ့လိုပါတယ္…
၄။ ရခိုင္ေဒသမွာ ျပဳလုပ္တဲ ့စစ္တမ္းေတြအရ….
ဘဂၤါလီ လူမ်ိဳးအမ်ားစုဟာ…
ျမန္မာစကားကို ေကာင္းမြန္စြာေျပာဆိုနိူင္ျခင္း မရွိ …
ျမန္မာစာကို ေရးနိူင္ဖတ္နိူင္ျခင္း မရွိေပမယ့္…
ဘဂၤါလီ နဲ ့အာရဗီ စာကိုေတာ့ …..
ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေရးဖတ္နိူင္တာကို ေတြ ့ရွိရပါတယ္…
ေက်းလက္မွာ ေနထိုင္သူ အမ်ားစုဟာ …
ဦးသိန္းစိန္ နဲ ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နာမည္ကိုေတာင္ …
မၾကားဖူးတာကိုလဲ ေတြ ့ရွိရပါတယ္….
စစ္တမ္းမွာ ပါတဲ ့ဘဂၤါလီ ၅ ရာခိုင္နူန္းကပဲ …
နိူင္ငံေတာ္ အလံကို အေလးျပဳနိူင္တယ္လို ့ ေျဖၾကားခဲ့ျပီး…
ဘူးသီးေတာင္ ႏွင့္ ေမာင္ေတာ ျမိဳ ့နယ္မွ ဘဂၤါလီမ်ားဟာ…
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နဲ ့ျမန္မာ အားကစားပြဲမ်ား…
နယ္စပ္ျပသနာမ်ားမွာ ….
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဘက္က ရပ္တည္ေထာက္ခံအားေပးတာကို …
စိစစ္ေတြ ့ရတယ္လို ့ ဆိုပါတယ္….
ဒီလို ကိစၥေတြဟာ ….
ေဒသတြင္း မွာရွိတဲ ့အျခားလူမ်ိဳးမ်ားစုမ်ား နဲ ့…
ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ဖို ့ …
အမ်ားၾကီး ျပသနာရွိတာမို ့…
အေရးတၾကီး ျပင္ဆင္သြားဖို ့လိုအပ္ပါတယ္…
၅။ ဘဂၤါလီ ၈၀၀ ဦးကို …
သူတို ့အေလးစားဆံုး ပုဂၢိဳလ္ အမည္ကို ေမးတဲ ့အခါ….
၈၀၀ လံုးက သူတို ့ရဲ ့ေမာ္လ၀ီ ဆရာျဖစ္တယ္လို ့…
ေျဖဆိုပါတယ္….
ထိုေမာ္လ၀ီ ဆရာမ်ားက …
ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား မေကာင္းေၾကာင္းကို …
အျမဲေျပာတယ္လို ့ေျဖဆိုသူ ၆၀ ရာခိုင္နူန္းရွိျပီး …
ရံဖန္ရံခါ ေျပာတယ္လို ့ေျဖဆိုသူ ၃၀ ရာခိုင္နူန္း နဲ ့
မသိပါလို ့ေျဖဆိုသူ ၁၀ ရာခိုင္နူန္း ရွိတယ္လို ့ ဆိုပါတယ္…
သေဘာထား ေပ်ာ့ေျပာင္းတဲ ့ …
မ်ိဳးဆက္သစ္ ေမာ္လ၀ီ ဆရာမ်ား ေပၚေပါက္လာေရးကို …
ျပည္တြင္းေန အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ား အားလံုး…
၀ိုင္း၀န္းၾကိဳးပမ္း သင့္ပါတယ္…
အခ်ဳပ္အေနနဲ ့ဆိုရလ်င္ေတာ့ …
ဒီ ရခိုင္ျပည္နယ္က …
ခိုး၀င္ ဘဂၤါလီမ်ား ျပသနာ နဲ ့..
သူ နဲ ့ဆက္ႏြယ္ျပီး ေပၚေပါက္လာရတဲ ့..
အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မွဳ အမ်ားအျပားဟာ…
ရခိုင္ျပည္နယ္ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ ရဲ ့အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အတိုင္း ..
လိုက္နာက်င့္သံုးသြားမယ္ဆိုရင္ …
တျဖည္းျဖည္း တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမွဳ …
ရလာမယ္လို ့ယံုၾကည္ပါတယ္….
ဒီျပသနာကို ခ်ဥ္းကပ္တဲ ့အခါမွာ ….
ဒီမိုကေရစီ နဲ ့လူ ့အခြင့္အေရးဆိုတဲ ့ရူေထာင့္က ဆိုတာထက္…
ကိုယ့္ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြား နဲ ့….
တိုင္းရင္းသားေတြ ရဲ ့ခံစားခ်က္ ရူေထာင့္က ….
ခ်ဥ္းကပ္ ေျဖရွင္း သင့္တယ္လို ့…
အစိုးရ အဆက္ဆက္ကို အၾကံျပဳလိုပါတယ္….
ခိုး၀င္လာတဲ ့ဘဂၤါလီကို ဆက္ဆံရမယ့္ပံုစံ နဲ ့….
၁၉၈၂ ခုႏွစ္ နိူင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ဥပေဒ နဲ ့ စိစစ္ျပီး …
နိူင္ငံသား အရည္အခ်င္း နဲ ့ကိုက္ညီတဲ ့ဘဂၤါလီမ်ားကို …
ဆက္ဆံရမယ့္ ပံုစံ မတူညီနိူင္ပါဘူး …
အထူးသျဖင့္ …
လူ ့အခြင့္အေရး ရူေထာင့္ က ပဲ ျဖစ္ျဖစ္….
လူနည္းစု ကိုညွာတာတဲ ့ ရူေထာင့္က ၾကည့္လို ့ပဲ ျဖစ္ျဖစ္…
ျပည္ပ ဖိအားေပးမွဳေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ …
ခိုး၀င္လာတဲ ့ဘဂၤါလီမ်ားကို …
နိူင္ငံသားမ်ား နဲ ့တန္းတူ ….
ေစ့စပ္မယ္ ..ေဆြးေႏြးမယ္...
အခြင့္အေရးေပးမယ္…
အေပးအယူ လုပ္ျပီး ေျဖရွင္းမယ္ဆိုရင္ေတာ့ …..
အဲဒီလို လုပ္တဲ ့အစိုးရဟာ …
ရခိုင္လူမ်ိဳး ၂သန္း ေက်ာ္ နဲ ့….
ျမန္မာျပည္သူ သန္း ၅၀ ခန္ ့ကို …
သစၥာေဖာက္ ျပီး…..
အေနာက္ဖက္တံခါးရဲ ့ပတၱာ တစ္ခ်ပ္ကို ..
ဆြဲျဖဳတ္ျပစ္လိုက္တာ ျဖစ္တယ္လို ့ ….
အေလးအနက္ ယုံၾကည္ပါတယ္ ….။
(ရဲမိုး)www.mmdailystar.com

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မေနာကြင္းတြင္ မဲဆြယ္ေဟာေျပာခြင့္ရရန္ မေသခ်ာ

မစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ရွိ ကခ်င္လူမ်ိဳးတုိ႔၏ အထိမ္းအ မွတ္ မေနာကြင္း၌ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ား ေဟာေျပာစည္း႐ံုး ခြင့္ကို ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရက ကန္႔သတ္လိုက္သျဖင့္ ေအာက္တို ဘာ ၂ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လူထု ေဟာေျပာပြဲမွာ က်င္းပခြင့္ရရန္ မေရမရာျဖစ္ေနေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။
မေနာကြင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ား စည္း႐ံုးေဟာေျပာခြင့္မျပဳရန္ ႏွင့္ ခြင့္ျပဳပါက ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအၾကား ျပႆ နာမ်ား ျဖစ္ပြားလာလွ်င္ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူမည္ဟု ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ ဗဟို္ေကာ္မတီထံ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္စြဲျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္၏ ျမစ္ႀကီးနား လူထုေတြ႕ ဆံုပြဲအတြက္ မေနာကြင္းကို အသံုးျပဳခြင့္ေပးပါရန္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္က ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား ႐ိုးရာယဥ္ ေက်းမႈ ဗဟိုေကာ္မတီထံ တင္ျပ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ အသံုးျပဳခြင့္ ရရွိသည္ကို စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္စြဲျဖင့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ထံ ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ က ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဗဟိုေကာ္ မတီထံ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္စြဲ ျဖင့္ေပးပို႔ေသာ အေၾကာင္းၾကား စာတြင္ ‘‘သမုိင္းဝိေသသထူးျခား ၿပီး ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္စုအားလံုးအ တြက္ အေရးပါသည့္ မေနာကြင္း ကို ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေန႔ႀကီးရက္ႀကီး လြတ္လပ္ေရးေန႔၊ ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္ စုမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ မေနာပြဲမ်ားႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေန႔ အခမ္းအနားမ်ားကိုသာ အစဥ္ အလာအျဖစ္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ မေနာကြင္းအတြင္းရွိ မဂြၽယ္ ခန္းမကိုလည္း ျပည္ ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ လက္ နက္ကိုင္တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ား တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ မ်ား ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုး ႏုိင္ေရးအတြက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ပြဲမွလြဲ၍ မည္သူ႔ကိုမွ် ခြင့္ျပဳေပး ခဲ့ျခင္းမရွိပါ’’ ဟု ေဖာ္ျပထား သည္။
လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၌ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၇ ပါတီႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ သမုိင္းဝိေသသထူးျခားၿပီး ကခ်င္လူမ်ိဳး မ်ား၏ အထြတ္အျမတ္ျဖစ္သည့္ ကခ်င္လူမ်ိဳးႏြယ္စု ယဥ္ေက်းမႈ မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ မေနာ ကြင္းကို ပါတီမ်ား၊ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ား မဲဆြယ္စည္း႐ံုး ျခင္း၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း မ်ား၌ အသံုးျပဳခြင့္ျပဳပါက မ်ိဳး ႏြယ္စုမ်ားၾကား ျပႆနာျဖစ္ပြား ႏုိင္ၿပီး ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစႏုိင္သည္ ဟု ဆုိသည္။
အဆိုပါကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေအာင္ႏုိင္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းဗိုလ္က ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးျဖစ္၍ မေနာ ကြင္းတြင္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာ္လည္း စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္၌ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲထံ ယင္းကဲ့သို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္ထံ ခြင့္ျပဳမိန္႔ျပန္လည္တင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေျပာသည္။
‘‘အခုေကာ္မရွင္ဆီသြားေန တာ စာမွာရက္စြဲေလးျပင္တာ ရယ္၊ စာသားတခ်ိဳ႕ရယ္ ျပန္ျပင္ ေနလို႔။ ေကာ္မရွင္ကေတာ့ အဆင္ ေျပတယ္။ ျပည္နယ္အစိုးရဆီႀကိဳးစားေပးမယ္ေျပာတယ္’’ဟု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ညေနတြင္ ေျပာသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ထံ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ ညေန ၅ နာရီခန္႔က ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ခဲ့ရာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေန ျပည္ေတာ္သို႔သြားေရာက္ေန၍ အတြင္းေရးမွဴးထံ ဆက္သြယ္ရန္ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးထံ ဆက္သြယ္ေမး ျမန္းခဲ့ရာ အစည္းအေဝးတက္ ေရာက္ေန၍ ေနာက္မွျပန္လည္ ေခၚဆုိရန္ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ 7Day က ထပ္မံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာ အတြင္း ေရးမွဴးမွာ ႐ံုးဆင္းသြားၿပီျဖစ္၍အဆိုပါကိစၥကို ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးကသာ ေဆာင္ရြက္ေန၍ ၎ထံ ဆက္သြယ္ႏုိင္ေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား ႐ိုးရာယဥ္ ေက်းမႈ ဗဟို္ေကာ္မတီမွ တာဝန္ ရွိသူတစ္ဦးက ‘‘အစကတည္းက ခြင့္ျပဳၿပီးသားပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လည္း နားမလည္ဘူးျဖစ္ေနတာ။ ၿပီးေတာ့ အ့ံဩေနတာ။ ေမတၱာရပ္ ခံတာမ်ိဳးပဲျဖစ္သင့္တယ္’’ဟု 7Day Daily အား ေျပာသည္။
႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဗဟိုေကာ္ မတီအေနျဖင့္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ အစည္းမဟုတ္သည့္အတြက္ ၎ တုိ႔အေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပးထားေသာ္ လည္း အစိုးရႏွင့္သာ သက္ဆုိင္ ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာ သည္။ ‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ဘယ္ပါတီရယ္လုိ႔မဟုတ္ဘူး။ အစိုးရက တရားဝင္အသိအမွတ္ ျပဳထားတာဆုိရင္ ခြင့္ျပဳေပးတာ ပါ’’ဟု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ဆုိ သည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္အရာရွိ ဦးထြန္း ေအာင္ခိုင္က ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ ရာ စုေဝးေဟာေျပာျခင္းႏွင့္ မဲ ဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ၁/၂၀၁၄ ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီကိုေတာ့ အခုအထိ ပံုစံတက် ခြင့္ျပဳခ်က္ တင္တာမရွိေသးဘူး။ ေနရာက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ေဒသအာဏာပိုင္ အဖြဲ႕နဲ႔ ညႇိႏိႈင္းသတ္မွတ္ခြင့္ျပဳ ထားတဲ့ေနရာျဖစ္ရမယ္။ လံုၿခံဳ ေရးအရလည္းပါတယ္။ တျခား ကန္႔သတ္ခ်က္လည္းပါပါတယ္’’ ဟု ၎က ဆုိသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ ၂၀၁၂ ေဖေဖာ္ဝါရီက ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ မေနာကြင္း မဂြၽယ္ ခန္းမေရွ႕၌ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးသည္။
7 daydaily

www.mmdailystar.com

NLD အပါအ၀င္ ပါတီသံုးခုအား မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္ တားျမစ္သည့္ NDA-K ေခါင္းေဆာင္ ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္းကို ကခ်င္ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ေခၚယူသတိေပး

NLD ပါတီအပါအ၀င္ ပါတီသံုးခုအား မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္ တားျမစ္သည့္ NDA-K ေခါင္းေဆာင္ ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္းအား ကခ်င္ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္  ေခၚယူသတိေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ 
 
ကခ်င္ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က “ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအတိုင္း လိုက္နာမယ္လို႔ပဲ ဆံုးျဖတ္တယ္။ အသိေပးတာဆိုေတာ့ ခံ၀န္ကတိထိုးတာမ်ိဳး မရွိပါဘူး။ ဥပေဒအတိုင္း ျဖစ္ေစရမယ္လို႔ပဲ ေျဖပါတယ္။NLD ႏွင့္လီဆူးအမ်ိဳးသားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ၊ ေလာ္ေ၀ၚအမ်ိဳးသားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီတို႔က ေကာ္မရွင္ကို စာတင္ထားပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။
 
ယေန႕ေဆြးေႏြးပြဲသည္ မြန္းလြဲႏွစ္နာရီမွ ညေန ၄ နာရီခြဲအထိ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး တိက်ေသာ ၀န္ခံခ်က္မ်ားမလုပ္ခဲ့ဘဲ အရင္ကထက္ ပိုမိုစည္း႐ံုးခြင့္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အေနအထားျဖစ္လာေၾကာင္း ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္းက တိက်ေသာ ေျဖၾကားမႈမ်ား မျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္တားျမစ္ေသာစာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္ မညီသျဖင့္ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းသင့္ေသာ္လည္း ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းသည္ဟု ၀န္ခံျခင္းပင္ မျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ေလာ္ေ၀ၚပါတီမွာ ယင္းေဒသမ်ားတြင္ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ပန္၀ါ၊ ခ်ီေဖြ၊ ေဆာ့ေလာေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားစုေနထိုင္သည့္အတြက္ စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
 
ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္းအား သတင္းေထာက္မ်ားက ေမးျမန္းရာတြင္ “ၿငိမ္းခ်မ္းမွ ျဖစ္မယ္၊ တည္ၿငိမ္မွ ျဖစ္မယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာ ေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵကို ေဖာ္ေဆာင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခြင့္အေရးကို ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ၀ိုင္းၿပီးလုပ္ရမွာေပါ့။ ေရြးေကာက္ပြဲျပီးသြားရင္ေတာ့ မဲပိုရတဲ့ ပါတီက ႏိုင္မွာေပါ့ ။ပဋိပကၡေတြ ျပႆနာေတြက ျပည္သူေတြကို ခက္ခဲေနတဲ့ အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီေတြ ၾကား၀င္လာေတာ့ ပါတီေတြက ေျဖရွင္းႏိုင္မွာ ဟုတ္သလား။ မေသခ်ာဘူး။ စည္း႐ံုးႏိုင္တာကေတာ့ ပါတီေတြ ဆံုးျဖတ္ေပါ့။ ဒီေန႔ဆံုးျဖတ္တာက ဒီမိုကေရစီအျပည့္အ၀ က်င့္သံုးဖို႔ပါပဲ”ဟု ေျပာၾကားသည္။ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္ ျပဳ၊ မျပဳ ေမးခြန္းကို သံုးႀကိမ္တုိင္ သတင္းေထာက္မ်ားက ေမးျမန္းေသာ္လည္း တိက်ေသာအေျဖကို ေပးခဲ့ျခင္းမရွိေခ်။
 
ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦး  NLD အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္က “ျပည္နယ္ ဒုညႊန္မွဴးကပဲ ဒီလိုစည္း႐ံုးခြင့္ကို လက္ခံပါတယ္ဆိုၿပီး ေျဖသြားတယ္။သူ႔ရဲ႕တားျမစ္ခ်က္ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပ်က္မွာ စိုးတယ္ေပါ့။ အမွန္တကယ္က ဥပေဒအရလြဲမွားေနတဲ့ကိစၥကို သူကိုယ္တိုင္မေျဖဘဲ သူမ်ားေျဖသြားတာပါ”ဟု ေျပာၾကားသည္။
 
ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္းသည္ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ပန္၀ါၿမိဳ႕သို႔ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးသြားသည့္ NLD ပါတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားအား တားျမစ္သည့္ စာတစ္ေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္း၏ တားျမစ္စာတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အထူးေဒသ (၁) ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ထားသည့္ ဧရိယာ (တည္ေဆာက္ဆဲနယ္ေျမ) ျဖစ္သည့္ ၀ိုင္းေမာ္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပါ၀င္သည့္ ဆဒံုး၊ ကန္ပိုင္တည္၊ မန္၀ိန္း၊ ဒြန္ဘမ္၊ ခ၀မ္ႏွင့္ ရွိေငၚေခ်ာင္း႐ိုး ေဒသေက်းရြာမ်ား၊ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပါ၀င္သည့္ေက်းရြာမ်ား၊ ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပါ၀င္သည့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ အစိုးရအေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ေရး ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း မရွိေသးသျဖင့္ ေနာက္ဆုတ္သြားၾကပါရန္ အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္ဟု ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္း လက္မွတ္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းစာတြင္ နယ္ေျမေဒသႏွင့္ နယ္ေျမေဒသတြင္း ေနထိုင္ၾကသူမ်ားကို လူမ်ိဳးဘာသာမခြဲျခားဘဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးကတိက၀တ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးအတြက္ ပါတီမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား မ်ားျပားစြာ လႈပ္ရွားစည္း႐ံုးလာၾကေသာ္လည္း မိမိတို႔လက္ခံရန္ အသင့္မျဖစ္ေသးသျဖင့္ စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တားျမစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
 
NLD ပါတီသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ေနရာေပါင္း ၇၀ လံုးကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)တြင္ ဦးေဒါင္ေဟာင္း၊ အမွတ္(၂)တြင္ ဦးေခါေဘာမ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ဦးမင္းႏိုင္၊ ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အျဖစ္ အမွတ္ (၁) တြင္ ဦးဆန္းေ၀ေဒါင္လြန္း၊ အမွတ္ (၂) တြင္ ဦးဆာကီး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အျဖစ္ ဦးေက်ာ္လိႈင္ႏွင့္ ယင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ား ကိုယ္စားျပဳ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အျဖစ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦးတို႔က ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္းသည္ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၅) ခ်ီေဖြ၊ ေဆာ့ေလာ္၊ အင္ဂ်န္းယန္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ မေနာတိုင္ပါတီ (စဒက-စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပါတီ) တို႕ ႏွင့္ မဟာမိတ္အျဖစ္ ပူးေပါင္းကာ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္သူျဖစ္သည္။
 
ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္း၏ သားျဖစ္သူ ဦးဇခုန္ယိန္းေဆာင္မွာ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပါတီမွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။


www.mmdailystar.com
 ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ ခုျဖစ္သည့္ ပုဒ္မ ၅၉(စ)ကို ျပင္၊ မျပင္ ေမးခြန္းအပါအ၀င္ ေမးခြန္း ေျခာက္ခု ေမးျမန္းၿပီးမွ မဲေပးရန္ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ ေရွာက္ေရးအဖဲြ႕ မဘသ(ဗဟို)  ဥပေဒအႀကံေပး ဦးေအးပိုင္က ေျပာၾကားသည္။
‘‘လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းေတြကို ေမးခြန္းေျခာက္ခု ေမးျမန္းၿပီးေတာ့မွ မဲေပးသင့္၊ မေပးသင့္ကို စဥ္းစားပါလို႔ အႀကံ ျပဳခ်င္ပါတယ္။ ပထမေမးခြန္းက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီး သင္ ဘယ္ဘာသာကို ကိုးကြယ္ ပါသလဲဆိုတာကို ျပတ္ျပတ္သား သား ေမးပါ။ ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္ ရင္ မဲမေပးပါနဲ႔။ ေနာက္တစ္ခုက သင္အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒကို ေထာက္ခံပါသလားေမးပါ။ ဘာမွမေျဖရင္ မဲမေပးပါနဲ႔။ ေနာက္တစ္ခုက အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒကို သင္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ပါသလား ေမးပါ။ မေစာင့္ေရွာက္ဘူးဆုိရင္ မဲမေပးပါနဲ႔။ ေနာက္ေမးခြန္းတစ္ခုက ဘဂၤါလီေတြကို ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ ၁၉၈၂ ဥပေဒကို သင္လႊတ္ ေတာ္အမတ္ ျဖစ္ခဲ့ရင္ျပင္ဖို႔ ဆႏၵ ရွိသလားေမးပါ။ ျပင္မယ္ဆိုရင္ မဲမေပးပါနဲ႔။ ေနာက္ၿပီး ၅၉(စ)ကို မျပင္ဖို႔ သေဘာတူသလား ေမးပါ။ ျပင္မယ္ဆုိရင္ မဲမေပးပါနဲ႔။ ေနာက္ဆုံးေမးခြန္းက သင္ကိုယ္ စားလွယ္ အမတ္ျဖစ္ခဲ့ရင္ အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာကို ကာကြယ္ ႏုိင္ဖို႔ သင္ကတိေပးႏုိင္သလား။ မေပးႏုိင္ဘူးဆုိရင္ မဲမေပးပါနဲ႔’’ ဟု စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္က ထား၀ယ္ၿမိဳ႕၊ ေရႊ၀ယ္သီရိအား ကစားရင္ျပင္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး တုိင္း လုံးကြၽတ္ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒေအာင္ ျမင္မႈ အထိမ္းအမွတ္ ဂုဏ္ျပဳႀကိဳ ဆုိပဲြ အခမ္းအနား၌ ဦးေအးပိုင္ က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ အခမ္းအနားကို တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းစုံမွ သံဃာေတာ္ မ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာအဖဲြ႕၀င္မ်ား၊ ၀ံသာႏု ရကိၡတအဖဲြ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားေသာင္းခ်ီတက္ေရာက္ခဲ့သည္။
‘‘အမ်ဳိးဘာသာကို ထိခုိက္ မယ္လို႔ ယူဆတဲ့ လူမ်ဳိးကို မဲမေပး ဖုိ႔ေတာ့ ေျပာပါတယ္။ အမ်ဳိးဘာ သာ သာသနာအတြက္ စိတ္မခ် ရရင္ မဲမေပးဖို႔ေျပာပါတယ္။ ဒါ ေပမဲ့ ဘယ္ပါတီ၊ ဘယ္လူမ်ဳိးကို မဲမေပးရဘူးလို႔ေတာ့ ေျပာထား တာ မရွိပါဘူး’’ဟု ဦးေအးပိုင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး (ဗဟို)အဖဲြ႕၀င္ ျမနန္းေတာင္ ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားသည္။
ထား၀ယ္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ သည့္ အဆုိပါ အခမ္းအနားသို႔  သံဃာေတာ္ အင္အားတစ္ေထာင္ ခန္႔ႏွင့္ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖဲြ႕၀င္မ်ား၊ ၀ံသာႏုရကၡိတအဖဲြ႕၀င္မ်ား၊ ေဒ သခံမ်ား အပါအ၀င္ အင္အား ေထာင္ခ်ီ၍ ေရႊေတာင္စား ေစတီ ေတာ္မွ ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ လွည့္လည္ၿပီး ေရႊ၀ယ္သီရိအားကစားရင္ျပင္၌ အခမ္းအနား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။
တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆုိ ပဲြသည္ ခ်င္းျပည္နယ္မွအပ ႏုိင္ငံ တစ္၀န္း၌ ေဒသလုံးဆုိင္ရာ ေနာက္ဆုံး အခမ္းအနားျဖစ္ၿပီး ေအာက္တိုဘာ လဆန္းတြင္ ရန္ ကုန္ သု၀ဏၰအားကစားကြင္း၌ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အခမ္းအနား က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။
www.mmdailystar.com

ျပည္တြင္းေန ႏွင့္ ဘဂၤါလီမ်ား အရွဳပ္ေတာ္ပံု အပိုင္း - ၁


သမိုင္းနဲ ့ခ်ီျပီး ျပန္ေျပာရရင္ေတာ့ ….
ဒီျပႆနာေတြဟာ…
အဂၤလိပ္အစိုးရ လက္ထက္ကပဲ စရမွာ ျဖစ္ပါတယ္….
ပထမ အဂၤလိပ္ျမန္မာစစ္အျပီး
ေအာက္ျမန္မာျပည္ကို သိမ္းပိုက္ထားတဲ ့အဂၤလိပ္ေတြဟာ
၁၈၃၉ ခုႏွစ္မွာ ေျမ႐ုိင္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရး အတြက္
ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ေျမယာဥပေဒအသစ္ တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္ …
အဲဒီ ဥပေဒအရ ....
ေျမယာ အေျမာက္အမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ ့ျပီး ...
ေျမပိုင္ရွင္မ်ား အေနနဲ ့....
ေျမအေျမာက္အမ်ား ပိုင္ဆိုင္လာတဲ့ အတြက္
အလုပ္သမား အမ်ားအျပား လိုအပ္လာရာက
စစ္တေကာင္းမွ ဘဂၤါလီမ်ားကို
အေျမာက္အမ်ား စတင္ ေခၚယူခဲ့ပါတယ္ …
၁၈၆၉ ခု စူးအက္ တူးေၿမာင္း ဖြင့္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့
ရခုိင္ေဒသရဲ ့ ဆန္စပါး စုိက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္တင္ပုိ႕မွဳ ပမာဏဟာ
ပိုမို ၾကီးမားလာတဲ ့အတြက္
စစ္တေကာင္းနယ္ဘက္က ဘဂၤါလီလယ္ကူလီေတြ အေၿမာက္အမ်ားကို
ထပ္မံ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ ခြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္ ….
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာ္မရွင္နာ R.B Smart ရဲ ့
၁၈၇၂ ခုႏွစ္ထုတ္ စစ္ေတြခရုိင္ စာအုပ္မွာ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ
၁၈၂၄ ခုႏွစ္ ၿဗိတိသွ်တို႕ သိမ္းပုိက္စ ရခုိင္ေဒသမွာ
ဘဂၤါလီ ဦးေရ (၃၀၀၀၀) ခန္႕သာရွိခဲ့ရာမွ
၁၈၇၂ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းမွာ ...
စစ္တေကာင္းသား ဘဂၤါလီ ဦးေရ (၅၈၂၃၅) ေယာက္ထိ တုိးလာခဲ့ၿပီး
၁၉၁၁ ခုႏွစ္ အေရာက္မွာ ေတာ့
လူဦးေရ (၁၇၈၆၄၇) ေယာက္ ၇၇ ရာခိုင္နူန္း ထိ
ဝင္ေရာက္မွဳ မ်ားၿပားလာခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ၿပထားခဲ့ပါတယ္ …
၁၉၁၆ ခုႏွစ္မွ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း မွာေတာ့
Martin & son Company ဟာ
ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာၾကားမွာ မီးရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ဖို ့အတြက္ ေဈးေပါေသာ ဘဂၤါလီ အလုပ္သမား အမ်ားအၿပား
ရခုိင္နယ္သုိ႕ ထပ္မံ ေခၚယူေစခဲ့ပါတယ္…..
အဂၤလိပ္ ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရးဝန္ ရဲ ့၁၉၃ဝ/၃၁ အစီရင္ခံစာအရ ….
ရခိုင္ေဒသသို ့သာမန္အားျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္
စစ္တေကာင္းသား ကူလီမ်ား (၄ဝဝဝဝ) ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ေလ့ရွိျပီး ….
၁၉၃၁ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ
စစ္ေတြခ႐ိုင္တြင္ ဘဂၤါလီ ေယာက္်ားေပါင္း
(၂၅ဝဝဝဝ) ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္
စစ္ေတြခ႐ိုင္မွာ ေနထိုင္တဲ ့အိႏၵိယသားမ်ားအနက္ ...
၈၈ % မွာ...
စစ္တေကာင္းသား ဘဂၤါလီ မ်ား ျဖစ္တယ္လို ့ေဖာ္ျပထားပါတယ္…
ရခိုင္ျပည္နယ္ ရဲ ့အၾကီးမားဆံုး အိပ္မက္ဆိုးၾကီးတစ္ခုကေတာ့
၁၉၃၅ ခုႏွစ္မွာ စတင္ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါတယ္…
ျမန္မာျပည္ကို အိႏိၵယ ရဲ ့လက္ေအာက္ခံျပည္နယ္တစ္ခု အျဖစ္က
ခြဲထြက္ဖို ့ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ရတဲ ့
ဦးေစာ-ဆာကာ စာခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါတယ္…
ျမန္မာဘက္က နန္းရင္း၀န္ဦးေစာ နဲ ့
အိႏိၵယေခါင္းေဆာင္ ဆာကာတို ့ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ ့ဒီစာခ်ဳပ္အရ
ျမန္မာျပည္ကို အိႏိၵယ က ခြဲထြက္ခ်ိန္က အစျပဳျပီး
သုံးႏွစ္တိတိ ...
ျမန္မာျပည္တြင္း ၀င္လာတဲ ့ အိႏိၵယက လူ မွန္သမ်ွကို
လက္ခံ ခြင့္ျပဳခဲ့ ရပါတယ္….
အဲဒီသုံးႏွစ္ အတြင္း မွာပဲ
အိႏိၵယကေန ျမန္မာျပည္ ကို ေျပာင္းေရြ ့အေျခခ်ခဲ့ၾကတဲ ့ လူဦးေရဟာ
မူလကထက္ သံုးေလးဆ ပိုမို မ်ားျပားသြားခဲ့ရပါတယ္ ....
၁၉၃၉ ခုႏွစ္မွာ
အဂၤလိပ္အစိုးရဟာ အဲဒိျပသနာကို စုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ စုံစမ္းခဲ့ၾကၿပီး
မင္းႀကီး မစၥတာ ဂ်ိမ္းအက္စ္တာ က ဥကၠ႒ ....
ဦးတင္ထြဋ္ ႏွင့္ မစၥတာ ေဒဆိုင္း(ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)တို႔ က
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့ၾကပါတယ္ …
ေကာ္မရွင္ ရဲ ့အစီရင္ခံစာအရ
ခ႐ိုင္အလိုက္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတဲ ့အိႏၵိယလူမ်ိဳးမ်ား စာရင္းမွာ
စစ္ေတြခ႐ိုင္မွာ (၂၁ဝ၉၉ဝ)...
ရခိုင္ေတာင္တန္းေဒသမွာ (၅ဝဝ)....
ေက်ာက္ျဖဴခ႐ိုင္မွာ (၄၃၂၁)....
သံတြဲခ႐ိုင္မွာ (၁၉၉ဝ) တို႔ျဖစ္ျပီး ...
စုစုေပါင္း (၂၁၇၈ဝ၁) ဦး ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္....
၎ အစီရင္ခံစာမွာပဲ...
ရခိုင္သို႔ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ...
စစ္တေကာင္းမွ ဘဂ္ါလီ အမ်ားအျပား ဝင္ေရာက္လာျခင္းကို
ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားသာမက
ရခိုင္တြင္ ေရာက္ရွိ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ
လက္ရွိ ဘဂၤါလီ မ်ားကပင္ မႏွစ္သက္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါတယ္….
ယခုလို ရခိုင္ေဒသကို
စစ္တေကာင္း ဘဂၤါလီ မ်ား
အဆက္မျပတ္ ဝင္လာေနျခင္းကို မတားဆီးႏိုင္ခဲ့လွ်င္
အနာဂတ္တြင္ လူမ်ိဳးေရး အဓိက႐ုဏ္းမ်ား ျဖစ္ပြားလာမည္ကို စိုးရိမ္ရေၾကာင္း....
သက္ေသမ်ား အားလုံးက ...
စစ္တေကာင္း ဘဂၤါလီမ်ား ဝင္ေရာက္မွဳကို တားဆီးသင့္ေၾကာင္း
အႀကံျပဳခဲ ့ၾကတယ္လို ့တင္ျပ ခဲ ့ပါတယ္ ….
ဒါေပမယ့္ ဒုတိယကမာၻစစ္ရဲ ့စစ္ရိပ္စစ္ေငြ ့ေတြက ....
အံု ့ဆိုင္းမွဳန္မိွဳင္းေနျပီ ျဖစ္လို ့.....
ဘယ္သူမွ ဘာမွ မတတ္နိူင္ၾက ေတာ့ပါဘူး….
၁၉၄၁ ခုႏွစ္ အေရာက္ မွာေတာ့ .....
စစ္ေတြ ခရုိင္မွာ ...
လူဦးေရ ခုႏွစ္သိန္းခြဲေက်ာ္အထိ တိုးပြားလာျပီး
အမ်ားစုဟာ ေဒသခံ ရခိုင္မ်ား မဟုတ္ၾကေတာ့တဲ ့အေျခအေနကို
ေရာက္ရွိလို ့ေနခဲ့ပါျပီ …..
၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ဒုတိယ ကမာၻစစ္ အျဖစ္ ....
ရခိုင္ေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား ပ်က္ၿပားသြားခ်ိန္ မွာေတာ့ ....
လက္နက္ခဲယမ္းေတြက ေနရာအႏွံ ့ျပန္ ့ႏွံ ့ ....
နဂို ျပသနာအခံေလးေတြကလည္း ရွိေနတာ ျဖစ္လို ့....
ၾကိဳတင္မွန္းဆထားတဲ ့အတိုင္း
ကုလား-ရခိုင္ အဓိကရုဏ္း စတင္လာပါေတာ့တယ္ …
အဓိကရုဏ္း ဟာ ...
ရခိုင္ျပည္ တစ္ခုလံုးနီးပါး က်ယ္ျပန္ ့စြာျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး
ေျမပံု၊မင္းျပား၊ေပါက္ေတာ၊ျမိဳ ့ေဟာင္း၊ေက်ာက္ေတာ္ ေဒသမ်ား မွာ
ရခိုင္ေတြက အေရးသာခဲ့ ကာ .....
ဘူးသီးေတာင္၊ေမာင္းေတာ၊ ရေသ့ေတာင္ စတဲ ့ေဒသမ်ားမွာေတာ့ ...
ဘဂၤါလီမ်ားက အေရးသာခဲ့ပါတယ္…..
၁၉၄၂ ေမလ ၇ ၇က္ေန ့မွာ...
ဗိုလ္ရန္ေအာင္ ေခါင္းေဆာင္တဲ ့ ဘီအိုင္ေအတပ္ဟာ
စစ္ေတြျမိဳ ့ကို သိမ္းပိုက္လိုက္ပါတယ္ …
အဓိကရုဏ္း အတြင္း ...
ဘူးသီးေတာင္နဲ ့ေမာင္ေတာမွာ ပိတ္မိေနတဲ ့ ရခိုင္ေတြကို ကယ္တင္ဖို ့...
တပ္ကူေတြ ေစလႊတ္ခဲ့ရာ ...
ေမာင္ေတာကို ေစလႊတ္ခဲ ့တဲ ့ တပ္ဖြဲ ့ဟာ ....
ဘဂ္ါလီမ်ားရဲ ့တိုက္ခိုက္မွဳေၾကာင့္ ...
တပ္ဖြဲ ့တစ္ခုလံုး က်ဆုံးသြားခဲ့ေပမယ့္ ...
ရခိုင္အမ်ားစုကေတာ့ ...
အိႏိၵယနိူင္ငံထဲက ဒိႏၷာစပူရ္ စစ္ေျပးစခန္းကို
ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္သြားခဲ့ပါတယ္…
ဘူးသီးေတာင္ကို ေပးပို ့ခဲ့တဲ ့ လက္နက္ေတြကေတာ့ ...
ဂ်ပန္စစ္တပ္ရဲ ့သိမ္းဆည္းျခင္းကို ခံလိုက္ရပါတယ္…
၁၉၄၂ ဇြန္လထဲမွာေတာ့ ..
ဗိုလ္ရန္ေအာင္ ဦးစီး တပ္ခြဲ ႏွစ္ခြဲဟာ ဘူးသီးေတာင္ထိ ခ်ီတက္ကာ
ျမိဳ ့ပတ္၀န္းက်င္ကို ရွင္းလင္းလိုက္ျပီး
ေငြတိုက္ထဲက ေငြေတြကို
ဒိုင္းနက္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြကို ခြဲေ၀ေပးခဲ့ပါတယ္…
မၾကာခင္ပဲ ဂ်ပန္က ....
ဘီအိုင္ေအကို ဖ်က္သိမ္းျပီး ဘီဒီေအ ဖြဲ ့ဖို ့အတြက္ ....
တပ္ေတြကို ရန္ကုန္မွာစုဖို ့အမိန္ ့ေရာက္လာျပီ ျဖစ္လို ့ ....
၁၉၄၂ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန ့မွာ ...
ဘီအိုင္ေအ တပ္ေတြ စတင္ဆုတ္ခြာပါတယ္ …
ျမိဳ ့မွာ က်န္မေနရဲလို ့ တပ္နဲ ့အတူ လိုက္ပါဖို ့ၾကိဳးစားတဲ ့ ....
ရခိုင္ဒုကၡသည္ေတြ ပါ၀င္တဲ ့မီးသေဘၤာတစ္စီးဟာ ...
ျမစ္လယ္မွာ နစ္ျမဳပ္တဲ ့အတြက္ ....
လူ၄၀၀ေက်ာ္ တစ္ျပိဳင္နက္ေသဆံုးသြားခဲ့ျပီး ...
ရခိုင္ေခါင္းေဆာင္ ဦးပညာသီဟ အပါအ၀င္ ...
လူ၅၀ေက်ာ္ပဲ အသက္ရွင္ခဲ့တယ္လို ့ ...
သမိုင္းမွတ္တမ္းေတြမွာ အတိအက်ေတြ ့ရပါတယ္….
ဘူးသီးေတာင္ ျမိဳ ့ဟာ ...
ဘဂၤါလီေတြ လက္ထဲ က်ေရာက္သြားျပီး
အဲဒီေဒသတြင္းက ရခိုင္ေတြဟာ
ရခိုင္ေဒသ ေတာင္ပိုင္းကို အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ ထြက္ေျပးရတဲ ့အတြက္
အဓိကရုဏ္း ရဲ ့အရွိန္ဟာ
တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့က် ေအးေဆးလာပါေတာ့တယ္...
၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွာ
မြတ္ဆလင္ လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ (MLO) ညီလာခံကို
ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္၊ “ဂရဗ်င္”ရြာ မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္ ….
ဒီညီလာခံကေန အဖြဲ႕အမည္ကို ...
မူဂ်ာဟစ္ ပါတီ လို ့တရားဝင္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းလိုက္ျပီး...
အဖြဲ႕ ရဲ ့စစ္ေရးေခါင္းေဆာင္မွာ Jaffar Kawal နဲ ့...
လက္ေထာက္မွာ ဟူစိန္ တို ့ျဖစ္ၾကပါတယ္ ….
ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ အဖြဲ ့ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ...
အဗၺဒူကာစင္ က တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္…
မူဂ်ာဟစ္ပါတီဟာ ....
၁၉၃၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ရွိႏွင့္ျပီးျဖစ္တဲ ့ ...
ဂ်ေမတူ အူလမား ဘာသာေရး အသင္းရဲ ့....
တရားမ၀င္ ေျမေအာက္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ ့ျဖစ္ျပီး ...
“မူဂ်ာဟစ္”ဟူေသာ စကားရဲ ့အဓိပၸာယ္မွာ ....
“မိမိတိုင္းျပည္ႏွင့္ ဘာသာေရးအတြက္ တိုက္ခိုက္သူ”ဟု အဓိပၸာယ္ရရွိပါတယ္…
မူဂ်ာဟစ္ မ်ားဟာ ...
ယူနီေဖာင္းဝတ္ဆင္ျပီး ၾကယ္တံဆိပ္ပါေသာ ဦးထုပ္ကို အသံုးျပဳကာ ....
တစ္ဖက္နိူင္ငံက လက္နက္ကိုင္ ကုလားဆိုးမ်ား နဲ ့...
ပူးေပါင္းလုပ္ရွားေလ့ ရွိပါတယ္…
ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ...
ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ နယ္မ်ားကို ...
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ ခြဲထုတ္ၿပီး ....
ပါကစၥတန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းႏိုင္ဖို ့ ...
လက္နက္ကိုင္အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ေရး ျဖစ္ပါတယ္…
မၾကာခင္ပဲ မူဂ်ာဟစ္မ်ားဟာ ....
အင္အား ေထာင္ဂဏန္းထိ တိုးတက္မ်ားျပားလာျပီး ..
အဲဒီေဒသက ရခိုင္ရြာအမ်ားစု နဲ ့ဘုရားေက်ာင္းကန္ေတြဟာ ....
ေျမလွန္ အျပတ္ရွင္းခံရတဲ ့အေျခအေနကို ...
ေရာက္ရွိလာပါေတာ့တယ္….
၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္း မွာ ...
လြတ္လပ္ေရးရစကတည္းက ...
ေတာက္ေလ်ာက္ ခ်ာလပတ္ရမ္းေနခဲ့တဲ ့ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ဟာ ...
အသက္ရူေခ်ာင္စ ျပဳလာပါတယ္..
ဒါဟာ မူဂ်ာဟစ္တို ့ဇာတ္သိမ္းခန္း ရဲ ့အစ စာမ်က္ႏွာ ျဖစ္သလို ....
မၾကာခင္မွာပဲ ရခိုင္ေဒသ ကို ခ်ီတက္လာေတာ့မယ့္ ....
တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းေတြရဲ ့ စစ္ခရာမွဳတ္သံ လို ့လဲ ဆိုနိူင္ပါတယ္….
၁၉၅၂ ေအာက္တိုဘာမွာ ...
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ဟာ ..
ေမယုစစ္ဆင္ေရးကို စတင္ပါတယ္ ….
ရာနဲ ့ခ်ီတဲ ့တပ္ဖြဲ ့ေတြဟာ ...
ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္လာျပီး ....
နိူ၀င္ဘာလမွာေတာ့ ....
မူဂ်ာဟစ္ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ ...
လက္ပန္ေတာင္ (မပည ပီအမ္ ၂၅၈၇) ကို...
တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္လိုက္ပါတယ္…
၁၉၅၄ နိူ၀င္ဘာမွာ ....
ဘူးသီးေတာင္ နဲ ့ေမာင္းေတာ နယ္ေျမေတြမွာ ...
မုတ္သုန္စစ္ဆင္ေရးကို ဆင္ႏြဲခဲ့ျပီး…
မူဂ်ာဟစ္ေတြကို ေကာက္သင္းေကာက္ လိုက္လံေခ်မွဳန္းျပစ္ခဲ့တဲ ့အတြက္ ....
၁၉၅၅ ႏွစ္ဦးမွာေတာ့ ....
မူဂ်ာဟစ္ အင္အားဟာ ၂၀၀ ခန္ ့ပဲ က်န္ရွိျပီး ...
နယ္စပ္မွာပဲ ခိုလွံဳေနရေတာ့တဲ ့အေနအထားကို ...
ေရာက္ရွိသြားပါေတာ့တယ္…..
ဦးနု အစိုးရ လက္ထက္ ...
၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ....
ဘူးသီးေတာင္မဲဆႏၵနယ္ (၂) မွ မစၥတာ အဘူေဘာ္ေရွာ္ ...
ေမာင္းေတာမဲဆႏၵနယ္ (၁) မွ မစၥတာ စူလတန္ အာမတ္ ....
ေမာင္ေတာမဲဆႏၵနယ္ (၂) မွ မစၥစ္ ဇူရာေဘေဂါမ္ (ခ) ေဒၚေအးၫြန္႔ တို႔ ...
ဝင္ေရာက္ အေရြးခ်ယ္ခံၾကရာမွာ ....
အားလုံး အႏိုင္ရခဲ့ပါတယ္….
ဘယ္ပါတီပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ...
ဘဂၤါလီလူမ်ိဳး အမတ္ေလာင္း မဟုတ္ရင္ ...
လူမ်ားစုျဖစ္တဲ ့ဘဂၤါလီမဲကို မရရွိႏိုင္တဲ့အတြက္ ....
ဖဆပလ အေနနဲ ့...
အဲဒီေဒသမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွစ္ႀကိမ္လံုး ရွံဳးနိမ္ ့ခဲ့ရပါတယ္ …
အျခားရခိုင္ေဒသေတြမွာလည္း ..
ဖဆပလဟာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားပါတီ ျဖစ္တဲ ့ ...
ရတည ကိုလည္း မႏိုင္နိူင္တဲ ့အတြက္ ...
တတိယအၾကိမ္ ပါလီမန္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ...
ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အႏိုင္ရရွိေရးအတြက္ …
ျပည္ထဲ ေရးဝန္ႀကီး ....
မစၥတာ အဒူ လာဒစ္ (ခ) ဦးေအးေမာင္ ရဲ ့ေထာက္ခံ ခ်က္ နဲ ့...
ဘဂၤါလီမ်ားကို ယာယီႏိုင္ငံသားကဒ္မ်ား ထုတ္ ေပးခဲ့ၿပီး ....
မဲစာရင္းမ်ားမွာ ထည့္သြင္းေပးခဲ့ပါတယ္….
အဲဒီလို လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့မွဳမ်ားေၾကာင့္ ....
၁၉၅၆ ခုႏွစ္ တတိယအၾကိမ္ ပါလီမန္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ..
ဘူးသီးေတာင္မဲဆႏၵနယ္ (၁) မွ မစၥတာ အဲဇာရ္မီယာ ...
ဘူးသီးေတာင္ မဲဆႏၵ နယ္ (၂) မွ မစၥတာ အဘူ ေဘာ္ေရွာ ...
ေမာင္ေတာမဲဆႏၵနယ္ (၁) မွ မစၥတာ စူလတန္ အာမတ္ ...
ေမာင္ေတာမဲဆႏၵနယ္ (၂) မွ မစၥတာ အဘူ ခုိက္ရ္ ...
အထက္လႊတ္ေတာ္၌ မစၥတာ ဂဖားတို႔ အနိူင္ရရွိခဲ ့ျပီး ....
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ....
ဘူးသီးေတာင္ေျမာက္ပုိင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ...
မစၥတာ စူလတန္ မာမြတ္ အေရြးခံခဲ့ ရပါတယ္…
ဦးနု အစိုးရဟာ ...
အစိုးရ အဖြဲ ့အတြင္းမွာ ...
မစၥတာ စူလတန္ မာမြတ္ ကို ပညာေရးဝန္ႀကီး ...
က်န္းမာ ေရးဝန္ႀကီးရာထူးမ်ား ေပးအပ္ခဲ ့ျပီး ....
မစၥတာ စူလတန္ အာမတ္ကိုေတာ့ ...
လူမ်ဳိးစု ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ပါလီမန္အတြင္းဝန္ရာထူး ..
( ဒု၀န္ၾကီး အဆင့္ႏွင့္ညီသည္) ကို ေပးအပ္ခဲ ့ပါတယ္ ….
၎တုိ႔အျပင္ ....
မစၥတာ ဂဖား ႏွင့္ မစၥတာ အဘူ ေဘာ္ေရွာ္တုိ႔ကိုလည္း ...
က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ပါလီမန္အတြင္းဝန္ရာထူးမ်ား ...
အသိီးသီးေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္….
မ်ားမၾကာခင္မွာပဲ ....
ျမန္မာ့အသံကေန ရုိဟင္ဂ်ာ အသံ ဆိုျပီး ...
စတင္ ထုတ္လႊင့္ခြင့္ ျပဳလိုက္ပါေတာ့တယ္….
၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ပါလီမန္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့ ...
ဘူးသီးေတာင္ မဲဆႏၵနယ္ (၁) မွ မစၥတာ စူလတန္ မာမြတ္ ..
ဘူးသီးေတာင္မဲဆႏၵနယ္ (၂) မွ မစၥတာ အဘူ ေဘာ္ေရွာ္ ...
ေမာင္ေတာမဲဆႏၵနယ္ (၁) မွ မစၥတာ ရာရွစ္ ...
ေမာင္ေတာမဲဆႏၵ နယ္ (၂) မွ မစၥတာ အဘူ ခုိက္ရ္ႏွင့္ ...
အထက္လႊတ္ေတာ္အတြက္ မစၥတာ အဒူ ဆူဗန္တုိ႔ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရျပီး ....
၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္ ...
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ....
ဘူးသီးေတာင္မဲဆႏၵနယ္ (၁) မွ မစၥတာ အဘူ ဟူစိန္ႏွင့္ ....
ေမာင္ေတာမဲဆႏၵနယ္ (၁) မွ ေဒါက္တာ အဒူ ရဟင္ ...
၁၉၇၈ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့ ...
ေမာင္ေတာမဲဆႏၵနယ္ (၂) မွ မစၥတာ အဒူဟုိက္ (ခ) ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ..
ေရြးခ်ယ္ခံရသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္….
၅.၅.၁၉၇၈ ၇က္ေန ့မွာ ....
ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီဟာ ....
နဂါးမင္း စီမံခ်က္ ....
(အိမ္ေထာင္စုကဒ္ၿပားႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ စစ္ေဆးၿခင္းစီမံကိန္း) ကို ...
စတင္ပါတယ္….
အဲဒီ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ...
တရားမ၀င္ခိုး၀င္သူ အမ်ားအျပားထြက္ေျပးခဲ့ရျပီး ....
နိူင္ငံတကာရဲ ့အၾကီးအက်ယ္ဖိအားေပးမွဳေၾကာင့္ ...
ထြက္ေျပးသြားသူမ်ားကို ...
ဟသာၤစီမံခ်က္နဲ ့ ....
ျပန္လည္ စိစစ္ လက္ခံခဲ့ရပါတယ္ ….
၁၉၈၂ ခုႏွစ္မွာေတာ့ …
ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီဟာ ....
ပညာရွင္ေပါင္းစုံ ပါ၀င္တဲ ့အဖြဲ ့က ....
၆ ႏွစ္တိတိ ေလ့လာေရးဆြဲခဲ့တဲ ့ ...
၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာနိူင္ငံသားဥပေဒကို ....
ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၄ အျဖစ္နဲ ့ ...
အတည္ျပဳျပ႒ာန္းလိုက္ပါတယ္….
ဒီဥပေဒအရ ...
နိူင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ အရည္အခ်င္းကို တင္းၾကပ္ျပစ္ခဲ ့ျပီး ...
နိူင္ငံသား အရည္အခ်င္း မျပည့္မီတဲ ့ ဘဂၤါလီမ်ားကို ....
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအျဖစ္ ...
၀င္ေရာက္အေရြးခံခြင့္က ကန္ ့သတ္ျပစ္ခဲ့ပါတယ္….
ဒါဟာ အဲဒီေဒသက ခိုး၀င္ ဘဂၤါလီအမ်ားအျပားအတြက္ေတာ့ ...
အိပ္မက္ဆိုးၾကီး တစ္ခုလို ့ဆိုနိူင္မွာလည္းျဖစ္ပါတယ္….
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန ့မွာ ....
တပ္မေတာ္က နိူင္ငံေတာ္ အာဏာကို လႊဲေျပာင္းရယူ ခဲ့ပါတယ္…
တပ္မေတာ္အစိုးရ ဟာ ...
ျပည္တြင္းဆူပူမွဳေတြ ...
တျဖည္းျဖည္း တည္ျငိမ္လာေတာ့တာနဲ ့တစ္ျပိဳင္နက္ ...
ရခိုင္ေဒသမွာ ...
နယ္စပ္ေဒသ လူ၀င္မွဳ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရး အဖြဲ ့ကို ...
စတင္ ဖြဲ ့စည္းလိုက္ပါတယ္….…
အဲဒီ နစက အဖြဲ ့ဟာ ...
တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရး ၊ရဲ ၊လ၀က နဲ ့တပ္တို ့ ...
ပူးေပါင္းဖြဲ ့စည္းထားတဲ ့အဖြဲ ့ျဖစ္ျပီး ....
နိူင္ငံတကာ ဥပေဒေတြအရ ...
စစ္တပ္ခ်ထားလို ့မရတဲ ့ နယ္စပ္မ်ဥ္းတစ္ေလ်ာက္မွာ ....
နယ္ေျမၾကီး ၉ခု စခန္း၂၅ ခု အျဖစ္ ဖြဲ ့စည္းျပီး ....
တစ္ဖက္နိူင္ငံက လူဦးေရ စိမ့္၀င္မွဳကို ...
စတင္ထိန္းခ်ဳပ္ပါေတာ့တယ္…
နစက အဖြဲ ့ရဲ ့နာမည္ၾကီး လုပ္ငန္းတစ္ခုကေတာ့ ….
ဆြဲ တင္ စစ္ စီမံခ်က္ လို ့ လူသိမ်ားပါတယ္…..
ေျမပံုေရးဆြဲျခင္း ……
မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ….
စစ္ေဆးျခင္း ေတြ ျပဳလုပ္တာပါ…..
ေျမပံုေရးဆြဲမွဳဟာ ...
နယ္ေျမေဒသ ေက်းရြာ လမ္း ေတြအျပင္ ...
ရြာအတြင္းက အိမ္တစ္လံုးျခင္းကိုပါ ...
အေသးစိတ္ေျမပံု ေရးဆြဲပါတယ္….
မွတ္တမ္းတင္တာကေတာ့ ပိုျပီးအေသးစိတ္ပါတယ္….
မိသားစု တစ္စုခ်င္း တစ္ေယာက္ခ်င္း ...
ဓာတ္ပံု ရုိက္ျပီး ...
ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္အတိအက်နဲ ့...
အေသးစိတ္မွတ္တမ္းတင္ပါတယ္…
ေမြးဖြားလာတဲ ့ ကေလးကိုပဲ ...
ေမြးစာရင္းနဲ ့စိစစ္အင္အားတိုးခြင့္ျပဳျပီး ...
အျခားမည္သည့္ကိစၥ မည္သည့္အေၾကာင္းနဲ ့မွ ...
အင္အားတိုးလို ့မရပါဘူး …
စိစစ္တဲ့ကိစၥကေတာ့ ...
မိသားစုအလိုက္ အိမ္အလိုက္ ရြာအလိုက္ ....
နယ္စပ္ စခန္း ဂိတ္ေတြ လွည့္ကင္းေတြ နဲ ့ ...
တိတိက်က် စိစစ္တာျဖစ္တဲ ့အျပင္
သတင္းေပးေတြ အေျမာက္အမ်ားေမြးျမဴထားတဲ ့အတြက္ ..
ရြာေတြမွာ လူစိမ္း ေရာက္လာျပီး ...
နာရီပိုင္းအတြင္းမွာပဲ ...
သတင္း တန္းရတဲ ့အေနအထားအထိ ျဖစ္လာပါတယ္…..
နစက လက္ထက္မွာ ...
တစ္ဖက္နိူင္ငံက လူသစ္စိမ္ ့၀င္မွဳဟာ ...
လံုး၀ မရွိသေလာက္ ျဖစ္သြားခဲ့ေပမယ့္ ...
အရင္ကတည္းက ေရာက္ရွိျပီးသား ဘဂၤါလီ တစ္ခ်ိဳ ့ဟာ ...
ဌာေန အက်င့္ပ်က္ ၀န္ထမ္းအခ်ိဳ ့နဲ ့ပူးေပါင္းျပီး ...
ျပည္တြင္းကို ခိုး၀င္တဲ ့ျဖစ္စဥ္ တစ္ခ်ိဳ ့ကေတာ့ ...
အနည္းငယ္ ရွိျမဲ ရွိေနေသးတာကို ေတြ ့ရပါတယ္….
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့ ...
တပ္မေတာ္အစိုးရ ထဲက ေဒသဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ခ်ိဳ ့ဟာ ....
အသစ္ဖြဲ ့စည္းလိုက္တဲ ့သူတို ့ပါတီ မဲရဖို ့အတြက္ ....
ဦးနူအစိုးရ လက္ထက္တုန္းက ဆန္ဆန္ အမွားမ်ိဳးကို ...
ထပ္ က်ဴးလြန္ခဲ့ပါတယ္….
အဲဒါကေတာ့ ဘဂၤါလီ ငါးသိန္းရဲ ့မဲကို လိုခ်င္တဲ ့အတြက္ ...
ဘဂၤါလီ ေတြကို မဲေပးခြင့္ ျပဳလိုက္တဲ ့ကိစၥပါပဲ …
ဒီကိစၥ ဟာ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီအတြက္ ...
သမိုင္းမွာ အရွက္ရစရာ ကိစၥ ၾကီးတစ္ခုအျဖစ္ ....
မွတ္တမ္းတင္ က်န္ခဲ့ေတာ့မွာလည္း ....
အေသအခ်ာ ျဖစ္ ပါေတာ့တယ္…

Ye Moe

www.mmdailystar.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...